artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2022 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rejestru Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Lipie

artykuł nr 2

Rejestr placówek wsparcia dziennego posiadających wydane przez Wójta Gminy Lipie zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej