artykuł nr 1

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Z dniem 1 lipca br. działalność rozpoczął Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, w tym również z problemami będącymi skutkiem epidemii, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień oraz psychologa dziecięcego. Oferta punktu w szczególności skierowana jest do osób, których dotyczą takie problemy jak przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz inne, które bezpośrednio przekładają się na występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny. Placówka jest zlokalizowana na II piętrze budynku remizy w Parzymiechach (ul. Częstochowska 7).

Aby umówić się na pierwszą wizytę (nie dotyczy konsultacji telefonicznych), należy złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Lipie. Może to zrobić: osoba lub członek rodziny, której dotyczy problem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu, Gminny Zespół Interdyscyplinarny lub dyrektor szkoły (na zgłoszenie wychowawcy klasy, szkolnego pedagoga, w porozumieniu z rodzicem). Formularz wniosku dostępny jest poniżej. Po złożeniu wniosku koordynator Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny ustali datę i godzinę pierwszej wizyty i przekaże informację o jej terminie osobie wskazanej we wniosku. Jeżeli dana osoba będzie potrzebowała kolejnych konsultacji, termin następnych wizyt będzie ustalała bezpośrednio ze specjalistą/psychologiem bez udziału koordynatora.

KONSULTACJE STACJONARNE

Poniedziałek

Specjalista terapii uzależnień

godz. 15.00 - 17.00

Wtorek

Psycholog dziecięcy

godz. 15.00 - 18.00

Sobota

Psycholog

godz. 14.00 - 17.00

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE*

Sobota

Psycholog

godz. 12.00 - 14.00

* W celu zgłoszenia chęci rozmowy z psychologiem należy zadzwonić w trakcie dyżuru pod numer 696 578 155. Po przyjęciu zgłoszenia specjalista oddzwoni do danej osoby w umówionym terminie. Koszty rozmowy poniesie gmina.

 

Zachęcamy do korzystania z oferty Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny. Porady są bezpłatne dla mieszkańców. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Lipie, pełniącym funkcję koordynatora: tel. 34/ 318 80 32-35 wew. 34,  e-mail: koordynator.gpwr@uglipie.pl

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny – materiał filmowy