artykuł nr 1

Sprawozdanie GKRPA za rok 2003

S P R A W O Z D A N I EZ DZIAŁALNOSCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LIPIU ZA 2003 r.1.Odbyto - 9 posiedzeń roboczych - rozpatrzono 6 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego 2 wnioski zostały wycofane, 3 wnioski przekazano do lekarza biegłego celem przeprowadzenia opinii a następnie zostały odesłane do sądu, 1 wniosek został zawieszony, gdyż osoba zgłoszona dobrowolnie poddała się implantacji środka ułatwiającego powstrzymanie się od picia alkoholu (esperal). - rozpatrzono 1 wniosek o sfinansowanie wszycia środka ułatwiającego powstrzymanie się od picia alkoholu – uwzględniono wniosek i pokryto koszty zabiegu 2 . Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:-sfinansowano zakup podręczników szkolnych i przekazano na świetlice środowiskową oraz do bibliotek szkolnych gdzie dzieci z rodzin patologicznych mają możliwość korzystania z nich. - dofinansowano do kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i małodziży z terenu Gminy Lipie:Zakopane 51 uczestników z miejscowości Albertów, Danków, Lipie, Zbrojewsko, Parzymiechy, Napoleon, Giętkowizna, Grabarze, Zimnowoda, KleśniskaOlsztyn 41 uczestników z miejscowości Wapiennik, Lindów, Stanisławów, Julianów, Rębielice SzlacheckieKraków Park Wodny – 82 uczestników - dwukrotny wyjazd po 41 osób.-finansowano nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach i quizach.-sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Lindowie oraz dla Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK” działającego przy Szkole Podstawowej w Lipiu-finansowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej w Lipiu oraz w Świetlicy w Zimnowodzie.-finansujemy zatrudnienie pracownika, który prowadzi zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Parzymiechach – grupa prężnie działająca - duże zadowolenie.-sfinansowano zakup książek o tematyce przeciwalkoholowej dla Gminnych Bibliotek oraz dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Lipie-sfinansowano szkolenie dla nauczycieli wszystkich szkół z terenu gminy Lipie, które prowadzili psycholodzy z Warszawy na czele z Panem Jackiem Marszałkiem.-młodzież z Gimnazjum Lipie i Parzymiechy uczestniczyła w programie profilaktycznym „Debata”, który był prowadzony przez przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Kłobucka. - sfinansowano program profilaktyczny dla kobiet z terenu Gminy z okazji „Dnia Kobiet”,-sfinansowano program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej, który odbył się w Gimnazjum w Lipiu.3 . Wspomagano instytucje : Policja , GOK , OTUA , Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku oraz Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Lipie w działaniach podczas których realizowano zadania dotyczące profilaktyki uzależnień4. Imprezy lokalne: - Festyn trzeźwościowy pt. „Radość bez alkoholu – wakacje bez ryzyka” zorganizowany przez GKRPA w miesiącu sierpniu na boisku sportowym w miejscowości Parzymiechy promujący zabawę na trzeźwo, na którym zrealizowane zostały spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - Mikołaj zorganizowany przez świetlicę środowiskową w Parzymiechach dla dzieci z rodzin patologicznych.5 . Szkolenia – - W dniu 07.02.2003 r. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyła w szkoleniu na temat „Konstruowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych” w Katowicach.- W dniu 0-9.10.2003 r. Pani Barbara Knop – członek GKRPA – brała udział w seminarium na temat „System wydawania, cofania oraz kontroli przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych”, które miało miejsce w Katowicach. Dyżur w każdy czwartek od godz. 1500 - 1700w Urzędzie Gminy .