artykuł nr 1

REGULAMIN PRACY

Z a r z ą d z e n i e Nr 0152/15/03Wójta Gminy L i p i ez dnia 17.05.2003 rokuw sprawie: ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy LipieNa podstawie art. 1042 Kodeksu pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:§ 1Ustalam regulamin pracy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia§ 2Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników§ 3Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.REGULAMIN PRACYRozdział IPRZEPISY WSTĘPNE§ 1Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.§ 2Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar pracy oraz zajmowane stanowisko.§ 3Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:1) pracodawcy – należy rozumieć Urząd Gminy, reprezentowany przez Wójta Gminy2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.Rozdział IIPODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY§ 4Pracodawca ma w szczególności obowiązek:1. zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,2.organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystania czasu pracy, a także osiągania przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,4. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,5. ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,6. zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,7.wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,8. niezwłocznego wydawania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,9. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,10. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,11. niestosowania i niedopuszczenia do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji,§ 5Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,2) wydawania pracownikom bieżących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,3) określania zakresu obowiązków zgodnie z zakresami czynności,4)zmiany stanowiska pracy.Rozdział IIIPODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA§ 6Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do:1)zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,2)terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,3)wypoczynku w dniach wolnych od pracy po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,4)jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,5)wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,§ 7Pracownik ma w szczególności obowiązek:1)przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,2)przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,3)przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,4)przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.§ 8Pracownikom zabrania się:1)spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,2)opuszczania w czasie pracy bez zgody przełożonego miejsca pracy,3)wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika.Rozdział IVCZAS PRACY§ 91. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.§ 101. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.3. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.3. Dzień pracy trwa od 730 do 1530.Rozdział VWYNAGRODZENIA ZA PRACʧ 11Nowozatrudnionemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.§ 121. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy ostatniego dnia miesiąca.2. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w ostatnim dniu roboczym miesiąca.§ 13Wynagrodzenie jest wypłacane do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.§ 14Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na konto bankowe pracownika.§ 15Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikowi premie, nagrody reguluje Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.Rozdział VIURLOPY§ 16Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.Rozdział VIIORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY§ 171. Siedziba pracodawcy mieści się w Lipiu2. Urząd Gminy jest jednostką budżetową.3. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.§ 181. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien zgłosić się u przełożonego w celu usprawiedliwienia.3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy wymaga zgody przełożonego.§ 191. Nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn jeśli jest spowodowana:a) chorobą lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,b) wezwaniem w charakterze strony,. świadka przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tegoobowiązku,c) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.§ 201. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby. Pracownik składa zwolnienie u pracownika prowadzącego kadry.Rozdział VIIIODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA§ 221. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować:a) karę upomnieniab) karę nagany2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikom po dokonaniu potrąceń, potrąceń którym mowa w art. 87 § 1 pkt 1 – 3 kodeksu pracy.4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.§ 231. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.§ 24O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia.Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.§ 25Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszania obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.§ 261.Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw.O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dniu od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.2.Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenie tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.§ 27Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.Rozdział IXPRZEPISY BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA§ 281.Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności, każdy pracownik jest zobowiązany:a)znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,b)uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej,c)dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,d)poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,e)niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,f)lojalnie współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1 w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń,a)organizowanie pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,b)zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,c)kierowanie pracowników na badania lekarskie,d)dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń,§ 29Zabrania się pracownikom:1)wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,2)samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.§ 30Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzi9eży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.Rozdział XPRZEPISY KOŃCOWE§ 311)Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.2)Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy [prawa pracy dla jego wydania.§ 32Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdza swoim podpisem.§ 33Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.WÓJT GMINY LIPIEmgr Stanisław Sieja