artykuł nr 1

Sprawozdanie GKRPA za 2005 rok

S P R A W O Z D A N I E

Z   DZIAŁALNOSCI    GMINNEJ   KOMISJI   ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  LIPIU  ZA  2005 r.

 

 

  1. Odbyto

            -  9  posiedzeń  roboczych   

-  rozpatrzono  14  wniosków  o  zastosowanie  leczenia  odwykowego

 żaden wniosek nie został wycofany, 10 wniosków przekazano do lekarza 

 biegłego  celem  przeprowadzenia  opinii a następnie zostały odesłane  do  sądu,

 4 wnioski zostały zawieszony, gdyż osoba zgłoszona dobrowolnie poddała się

 implantacji środka ułatwiającego powstrzymanie się od picia alkoholu (esperal).

 

       2 .  Pomoc  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym:

-         sfinansowano  zakup  podręczników  szkolnych i przekazano na świetlice środowiskową gdzie dzieci z rodzin 

                          patologicznych mają możliwość korzystania z nich.  

-       dofinansowano  do  kosztów  wypoczynku  letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie:

Ø      Siedmiodniowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Murzasichle          k. Zakopanego organizowany przez świetlicę środowiskową w Lindowie (uczestniczyły dzieci z terenu Parafii Lindów).

Ø      Czterodniowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Zakopanym organizowany przez świetlicę środowiskową w Parzymiechach (uczestniczyły dzieci z terenu Parafii Danków i Parzymiechy)

Ø      Siedmiodniowy wypoczynek zimowy dla 5 uczniów Zespołu Szkół     w Krzepicach mieszkających na terenie gminy Lipie.

-         finansowano  nagrody  dla  dzieci i młodzieży biorących udział     w  organizowanych  konkursach i quizach.

-         dofinansowano działalność Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Parzymiechach dla grupy młodzieżowej do lat 18.

-         dofinansowano działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATOŃCZYK” działającego przy Szkole Podstawowej w Lipiu

-         finansowano  zajęcia sportowe dodatkowe  dla  dzieci  i  młodzieży  w  sali  gimnastycznej  w  Lipiu  oraz  w  Świetlicy  w  Zimnowodzie.

-         finansujemy  zatrudnienie  pracowników, którzy  prowadzi  zajęcia  w  Świetlicy  Środowiskowej przy  Kościele  Parafialnym  w  Parzymiechach oraz w Świetlicy Środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Lindowie– grupy  prężnie  działająca  -  duże  zadowolenie.

-         sfinansowano zakup książek o tematyce przeciwalkoholowej dla Gminnych Bibliotek

-         młodzież z Gimnazjum Lipie i Parzymiechy uczestniczyła w programie

      profilaktycznym „Debata”, który był prowadzony przez przedstawicieli

                          Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Kłobucka.

-      sfinansowano programy profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipie

-         przeprowadzono Ogólnopolską kampanię pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Obroń się i wygraj”.

-         sfinansowano zakup stołu do ping-ponga dla świetlicy środowiskowej w Parzymiechach.

-         zakupiono drukarkę, niszczarkę i bindownicę dla potrzeb służbowych Gminnej Komisji.

-         doposażono pomieszczenia w miejscowości Troniny do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipie

 

 

 

3 .  Wspomagano  instytucje : GOK , GBP, OTUA , Poradnia Psychologiczno –

      Pedagogiczna w Kłobucku oraz Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Lipie 

      w  działaniach    podczas  których  realizowano  zadania  dotyczące  profilaktyki

      uzależnień

 

 

4.   Imprezy lokalne:

      - Dofinansowanie Festynu Dożynkowego zorganizowanego  w miesiącu sierpniu na wyspie w Dankowie – promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Festyn zorganizowany został przy współudziale Świetlicy Środowiskowej w Parzymiechach.

     - Mikołaj zorganizowany przez świetlicę środowiskową w Parzymiechach i Lindowie     

       dla dzieci z rodzin patologicznych.

 

 

        

     

Dyżur  w  każdy  czwartek  od  godz.  1500 - 1700

w  Urzędzie Gminy .