artykuł nr 1

IV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24 czerwca 2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  24 czerwca 2024 roku /poniedziałek/ o godz. 9:00 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lipie  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie Dyrektora Departamentu TAURON Nowe Technologie S.A. dotyczące współpracy firmy Tauron z gminą Lipie w 2024 r. 
 7. Podziękowania dla ustępujących sołtysów i radnych kadencji 2018-2024 w gminie Lipie. 
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas III Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2023 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 16. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2023
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(IV/.../2024)
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie;
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.(IV/.../2024)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2023.(IV/.../2024)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. 
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów, w tym: dotyczące stanu porządku i czystości w gminie oraz pracy Urzędu Gminy Lipie.
 24. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie. 
   

Z poważaniem 
Przewodnicząca Rady Gminy Lipie 
Ewa Kuc

artykuł nr 2

III Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24 maja 2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  24 maja 2024 roku /piątek/ o godz. 8:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Lipie  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał. 
 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w 2024 r. 
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 10. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 11. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak. 
 13. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas I Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 15. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 6 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Rozalinie.(III/.../2024)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dankowie.(III/.../2024)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku.(III/.../2024)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.(III/.../2024)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie a Gminą Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych z części terenu Gminy Lipie - miejscowości Grabarze.(III/.../2024)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Lipie.
   

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Lipie
Ewa Kuc

artykuł nr 3

II Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 15 maja 2024 roku


Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  15 maja 2024 roku /środa/ o godz. 7:30   odbędzie się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034.(II/.../2024)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.(II/.../2024)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/499/2024 Rady Gminy Lipie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie. (II/.../2024)
 8. Zakończenie obrad II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Lipie
Ewa Kuc

artykuł nr 4

I SESJA RADY GMINY LIPIE w dniu 06 maja 2024 r.

artykuł nr 5

LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 10.04.2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  w dniu  10 kwietnia 2024 roku /środa/ o godz. 8:00 odbędzie się LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w  Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz z oddziałem przedszkolnym.(LXXV/.../2024)
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie.(LXXV/.../2024)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.(LXXV/.../2024
8. Zakończenie obrad LXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski