artykuł nr 6

LXXIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 8 luty 2024 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 8 Lutego 2024 roku /czwartek/ o godz. 9:00 odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXII  Sesji Rady Gminy Lipie. 
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 7. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON dotyczące współdziałania z gminą Lipie w 2024 r. w zakresie oświetlenia ulicznego w tym realizacji zgłoszeń mieszkańców. 
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 10. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 11. Prezentacja inwestycji gminnych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXXII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LXXIII/.../2024)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LXXIII/.../2024)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok.(LXXIII/.../2024)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.(LXXIII/.../2024)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów. (LXXIII/.../2024)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.(LXXIII/.../2024)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności gruntów w Rozalinie. (LXXIII/.../2024)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.(LXXIII/.../2024)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania.(LXXIII/.../2024)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2024-2034.(LXXIII/.../2024)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.  (LXXIII/.../2024)
 27. Interpelacje i zapytania radnych. 
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 29. Zakończenie obrad LXXIII Sesji Rady Gminy Lipie. 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 7

LXXII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 21 grudnia 2023 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 13:00 odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI  Sesji Rady Gminy Lipie. 
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 15. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2024 rok. 
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. 
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem. 
 18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Lipie. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2024 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 w Gminie Lipie. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność na rzecz ich użytkowników wieczystych w ramach realizacji roszczenia.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowości Albertów. 
 28. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie. 
 29. Interpelacje i zapytania radnych. 
 30. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 31. Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 8

LXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24 listopada 2023 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  w dniu  24 listopada 2023 roku /piątek/ o godz. 8:00 odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. (LXX/.../2023)
 6. Zakończenie obrad LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 9

LXX Sesję Rady Gminy Lipie w 30 listopada 2023 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godz. 9:00 odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (LXX/.../2023)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.(LXX/.../2023)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (LXX/.../2023)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.(LXX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(LXX/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.(LXX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.(LXX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.(LXX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lipie.(LXX/.../2023)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 28. Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Gminy Lipie.
   

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 10

LXIX Sesję Rady Gminy Lipie w 26 października 2023 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 26 październik 2023 roku /czwartek/ o godz. 11:00 odbędzie się LXIX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXVI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 września 2023 r. do 26 października 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  
 16. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. (LXIX/.../2023)
 18. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie.(LXIX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie w roku 2023.(LXIX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025.(LXIX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Troniny.(LXIX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Lindowie.(LXIX/.../2023)
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 27. Zakończenie obrad LXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
   

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski