artykuł nr 51

XXV Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 19 listopada 2020 roku

XXV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  19 listopada 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie realizacji przez Wody Polskie zadań wynikających z protokołu, w tym dotyczących ochrony skarpy w Troninach.
 7. Opinia Rady Gminy Lipie w zakresie dofinansowania do remontu drogi krajowej przy DK 42 (Parzymiechy – Kleśniska).
 8. Wnioski, uwagi radnych dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXIII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 14. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do sezonu zimowego 2020/2021 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 18 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (XXV/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.(XXV/.../2020)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(XXV/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2020.(XXV/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.(XXV/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.(XXV/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. (XXV/.../2020)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów położonych w  gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. (XXV/.../2020)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(XXV/.../2020)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie. (XXV/.../2020)
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 31. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 52

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 22 października 2020 roku

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 22 października 2020 roku /czwartek/ o godz. 9:30
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027. ( XXIV/.../2020 )
 6. Zakończenie obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania209 KB
artykuł nr 53

XXIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 17 września 2020 roku

XXIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  17 września 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie Starosty Kłobuckiego w sprawie dowozu uczniów do szkół średnich oraz funkcjonowania Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Lipie.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie realizacji zadań związanych z budową gazociągu na terenie gminy Lipie.
 8. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące prac w zakresie budowy chodnika przy drodze DK 42 Kleśniska – Parzymiechy.
 9. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Informacja na temat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich – Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
 12. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Informacja o inwestycjach prowadzonych i planowanych do realizacji w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 15. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja o wnioskach o dofinansowanie planowanych do złożenia przez gminę do końca bieżącego roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 18. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 lipca 2020 r. do 17 września 2020 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie gminy Lipie.(XXIII/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie.(XXIII/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipie na rok szkolny 2020/2021.(XXIII/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XXIII/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipie i ich wstępnego ilościowego podziału.(XXIII/.../2020)
 26. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie: realizacji w 2021 r. programów społecznych: Przeciw grypie 65+ oraz Paczka bożonarodzeniowa dla seniorów 80+,kontynuacji programów z zakresu wymiany źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 27. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Dankowa, Tronin, Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa.
 28. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie sprzedaży hali magazynowej po SKR w Lipiu.
 29. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie demontażu wiaty na wyspie w Dankowie.
 30. Stanowisko Rady Gminy Lipie w sprawie przesunięcia spłaty obligacji na lata 2028-2030.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 33. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 54

XXII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 16 lipca 2020 roku

XXII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 16 lipca 2020 roku /czwartek/ o godz. 1200
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.(XXII/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(XXII/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.(XXII/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(XXII/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechy.(XXII/.../2020)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 21. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania327 KB
artykuł nr 55

XXI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 maja 2020 roku

XXI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku /piątek/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące budowy chodnika przy DK 42 Kleśniska – Parzymiechy.
 8. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy WilkowieckoNet na temat świadczonych usług światłowodowych na terenie gminy Lipie.
 9. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przygotowania PSG do gazyfikacji gminy Lipie.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 17. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 19. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2019 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 20. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2019
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.
 22. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie; (opinia 1)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; (opinia 2)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinia 2)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.(XXI/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2019.(XXI/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno -przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.(XXI/.../2020)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 240 KB