artykuł nr 56

XXIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 17 września 2020 roku

XXIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  17 września 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie Starosty Kłobuckiego w sprawie dowozu uczniów do szkół średnich oraz funkcjonowania Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Lipie.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie realizacji zadań związanych z budową gazociągu na terenie gminy Lipie.
 8. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące prac w zakresie budowy chodnika przy drodze DK 42 Kleśniska – Parzymiechy.
 9. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Informacja na temat wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich – Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.
 12. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Informacja o inwestycjach prowadzonych i planowanych do realizacji w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 15. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja o wnioskach o dofinansowanie planowanych do złożenia przez gminę do końca bieżącego roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 17. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 18. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 lipca 2020 r. do 17 września 2020 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie gminy Lipie.(XXIII/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie.(XXIII/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipie na rok szkolny 2020/2021.(XXIII/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XXIII/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipie i ich wstępnego ilościowego podziału.(XXIII/.../2020)
 26. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie: realizacji w 2021 r. programów społecznych: Przeciw grypie 65+ oraz Paczka bożonarodzeniowa dla seniorów 80+,kontynuacji programów z zakresu wymiany źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 27. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Dankowa, Tronin, Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa.
 28. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie sprzedaży hali magazynowej po SKR w Lipiu.
 29. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie demontażu wiaty na wyspie w Dankowie.
 30. Stanowisko Rady Gminy Lipie w sprawie przesunięcia spłaty obligacji na lata 2028-2030.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 33. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 57

XXII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 16 lipca 2020 roku

XXII Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 16 lipca 2020 roku /czwartek/ o godz. 1200
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.(XXII/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(XXII/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.(XXII/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(XXII/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechy.(XXII/.../2020)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 21. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania327 KB
artykuł nr 58

XXI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 maja 2020 roku

XXI Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku /piątek/ o godz. 900
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2020 r.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące budowy chodnika przy DK 42 Kleśniska – Parzymiechy.
 8. Zdalne wystąpienie przedstawiciela firmy WilkowieckoNet na temat świadczonych usług światłowodowych na terenie gminy Lipie.
 9. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przygotowania PSG do gazyfikacji gminy Lipie.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 13. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 17. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 19. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2019 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 20. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2019
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.
 22. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie; (opinia 1)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; (opinia 2)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinia 2)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.(XXI/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2019.(XXI/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno -przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.(XXI/.../2020)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 240 KB
artykuł nr 59

XX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 maja 2020 roku

XX Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 20 marca 2020 roku /piątek/ o godz. 1030
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XX/.../2020)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XX/.../2020)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (XX/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. (XX/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. (XX/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie. (XX/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie. (XX/.../2020)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie. (XX/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. (XX/.../2020)
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 23. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 Proszę sołtysów o zgłaszanie wniosków, uwag i zapytań telefonicznie pod nr 34/318 80 32-35 bądź elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
artykuł nr 60

XIX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 20 marca 2020 roku

XIX Sesję Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 20 marca 2020 roku /piątek/ o godz. 1030
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Uwagi radnych i sołtysów dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XVII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XIX/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XIX/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.(XIX/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa sołectwa Rębielice Szlacheckie. (XIX/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipie na rok szkolny 2019/2020. (XIX/.../2020)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XIX/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie.(XIX/.../2020)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipie dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie. (XIX/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2020 rok”. (XIX/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(XIX/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. (XIX/.../2020)
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 27. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a