artykuł nr 11

LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27 września 2023 roku

LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  27 września 2023 roku /środa/ o godz. 7:30  odbędzie się LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
  w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.
 8. Zakończenie obrad LXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 12

LXVII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 31 sierpnia 2023 roku

LXVII Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  31 sierpnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 11:30  odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV i LXVI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXIV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym. 
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Lipie na lata 2023-2033.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. (LXVII/.../2023)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku.(LXVII/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach. (LXVII/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(LXVII/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Lindowie z przeznaczeniem pod budowę drogi krzyżowej.(LXVII/.../2023)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 25. Zakończenie obrad LXVII Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 13

LXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie

LXVI Nadzwyczajną Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  16 sierpnia  2023 roku /środa/ o godz. 7:30  odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. (LXVI/.../2023)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lipie..(LXVI/.../2023)
 7. Zakończenie obrad LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                                  Z poważaniem

                        Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                              Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 14

LXV Nadzwyczajną Sesja Rady Gminy Lipie

LXV Nadzwyczajną Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  20 lipca  2023 roku /czwartek/ o godz. 7:30  odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. (LXV/.../2023)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027.(LXV/.../2023)
 7. Zakończenie obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

          Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 15

LXIV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28 czerwca 2023 roku

LXIV Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  28 czerwca 2023 roku /środa/ o godz. 9:00  odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Podziękowania dla dyrektorów szkół oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.
 7. Wystąpienie zaproszonych gości.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 10. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXIII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 15. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 maja 2023 r. do 28 czerwca 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 17. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2022 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.(raport)
 18. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2022
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(LXIV/.../2023)
 20. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;(opinia)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie;(opinia)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.(opinia)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.(LXIV/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2022. (LXIV/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2023-2033.(LXIV/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (LXIV/.../2023)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.(LXIV/.../2023)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (LXIV/.../2023)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 29.  Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

 

Załączniki:
Porządek obrad po zmianach 160 KB