artykuł nr 16

LXIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 26 maja 2023 roku

LXIII Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  26 maja 2023 roku /piątek/ o godz. 12:00  odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla elektrowni wodnej w Dankowie.
 8. Wystąpienie właściciela małej elektrowni wodnej w Dankowie w sprawie skarg mieszkańców Dankowa na jej funkcjonowanie.
 9. Wystąpienie przedstawiciela firmy TAURON na temat planowanych inwestycji na terenie gminy Lipie w 2023 r. oraz cen za energię bierną oraz energię elektryczną.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 12. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 kwietnia 2023 r. do 26 maja 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Parzymiechy. (LXIII/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogi gminne w obrębie Grabarze.(LXIII/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Troninach. (LXIII/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. (LXIII/.../2023)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                          Z poważaniem

                                            Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 17

LXII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 20 kwietnia 2023 roku

LXII Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  20 kwietnia 2023 roku /czwartek/ o godz. 11:00  odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LX i LXI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie.
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym ? Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie ? Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych ? pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LX i LXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie ? pracownik Urzędu Gminy
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 24 lutego 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2023-2033.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 202
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXIII/145/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach. (LXII/.../2023)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.(LXII/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023.(LXII/.../2023)
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 23. Zakończenie obrad LXII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 18

LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 17 marca 2023 roku

LXI Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  17 marca 2023 roku /piątek/ o godz. 8:30  odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 10 marca 2023 r. nr sprawy DK-CZ.542.2.2.2022  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2023 r.(LXI/ .../2023)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 10 marca 2023 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.4.2022  w sprawie negatywnej opinii  dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2023 r.(LXI/ .../2023)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2023 rok”.(LXI/ .../2023)
 8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 10. Zakończenie obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 161 KB
artykuł nr 19

LX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24 lutego 2023 roku

LX Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  24 lutego 2023 roku /piątek/ o godz. 11:00  odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.  
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.(LX/.../2023)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 19. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024 rok. (LX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(LX/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawaniu oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.(LX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.(LX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.(LX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Lipie ul. Ziołowa.(LX/.../2023)
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 27. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 219 KB
artykuł nr 20

LIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29 grudnia 2022 roku

LIX Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  29 grudnia 2022 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LVII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.(opinia)
 14. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.(opinia)
 15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Lipie.(opinia)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.( LIX/.../2022 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2023.( LIX/.../2022 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.( LIX/.../2022 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2023 rok.( LIX/.../2022 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.( LIX/.../2022 )
 21. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 listopada 2022 r. do 29 grudnia 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie, a także przedstawienie podsumowania działań gminy w 2022 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 24. Zakończenie obrad LIX Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski