artykuł nr 26

LIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 30 września 2022 roku

LIII Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  30  września 2022 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Dobosz.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2006 S.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2022-2031.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. (LII/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lipie. (LII/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Natolinie. (LII/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu ul. Stawowa 1. (LII/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (LII/.../2022)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (LII/.../2022)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. (LII/.../2022)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. (LII/.../2022)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/339/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (LII/.../2022)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Albertowie. (LII/.../2022)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lipiu przy ul. Parkowej 12. (LII/.../2022)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Dankowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległych. (LII/.../2022)
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 32. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 27

LII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27 lipca 2022 roku

LII Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  27  lipca 2022 roku /środa/ o godz. 8:30  odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 01 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022. (LII/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.(LII/.../2022)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/296/2012 r. Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lipie.(LII/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2022 roku znak DWST-WOOS.4021.58.2220.EM utrzymujące w mocy zaskarżone przez Gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz oddziałem przedszkolnym. (LII/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck.(LII/.../2022)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 21. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 28

LI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 30 czerwca 2022 roku

LI Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz. 8:00  odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2021 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 16. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2021
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(LI/.../2022)
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;(opina 1)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; (opina 2)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (opina 3)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.(LI/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2021. (LI/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(LI/.../2022)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 29

L Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 31 maja 2022 roku

L Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  31 maja 2022 roku /wtorek/ o godz. 8:00  odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. (L/.../2022)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (L/.../2022)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”.(L/.../2022)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego ,,Świetlica dla dzieci i młodzieży w Zimnowodzie” w ramach Centrum Usług Społecznościowych.(L/.../2022)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kłobucku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 18. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 211 KB
artykuł nr 30

XLIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28 kwietnia 2022 roku

XLIX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  28 kwietnia 2022 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLVI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 4 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”. (XLIX/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie”.(XLIX/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(XLIX/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Rębielicach Szlacheckich pod przepompownię ścieków.(XLIX/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów wspólnoty leśnej w Rozalinie.(XLIX/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.(XLIX/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Kijowskiego na Ukrainie.(XLIX/.../2022)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski