artykuł nr 31

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 27 stycznia 2022 roku

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  27 stycznia 2022 roku /czwartek/ o godz. 8:00  odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.5.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2022 r. (XLV/.../2022)
 6. Zakończenie obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 139 KB
artykuł nr 32

XLIV Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 21 stycznia 2022 roku

XLIV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  21 stycznia 2022 roku /piątek/ o godz. 11:30  odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 30 grudnia 2021 roku do 21 stycznia 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku.(XLIV/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lipie.(XLIV/.../2022)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu. (XLIV/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (XLIV/.../2022)
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                                      Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 33

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 12 stycznia 2022 roku

XLIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  12 stycznia 2022 roku /środa/ o godz. 8:00  odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie odwołania do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.1.2021 umarzającego postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Lipie reprezentowanej przez Wójta Gminy Lipie, w przedmiocie wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021r. Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidacje oddziału przedszkolnego.(XLIII/.../2022)
 6. Zakończenie obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 130 KB
artykuł nr 34

XLII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29 grudnia 2021 roku

XL Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  29 grudnia 2021 roku /środa/ o godz. 9:00  odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
 9. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.(opinia)
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(opinia)
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Lipie. (opinia)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(XLII/.../2021)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022.(XLII/.../2021)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.(XLII/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.(XLII/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2022 rok. (XLII/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.(XLII/.../2021)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027.(XLII/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.(XLII/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 roku.(XLII/.../2021)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych.
 25. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 35

XLI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 16 grudnia 2021 roku

XL Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  24 listopada 2021 roku /środa/ o godz. 13:00  odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka – Taranek.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 listopada 2021 roku do 16 grudnia 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 16. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski