artykuł nr 46

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 20 stycznia 2021 roku

XXXIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  14 kwietnia 2021 roku /środa/ o godz. 8:00  odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. (XXXIII/.../2021)
 6. Zakończenie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                                                            Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

 

 

 

Załączniki:
Wyniki głosowania 241 KB
artykuł nr 47

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 21 grudnia 2020

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  21 grudnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 08:00  odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.(XXVIII/.../2020)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XXVIII/.../2020)
 7. Przedstawienie propozycji pisma Rady Gminy Lipie do Premiera i Wojewody Śląskiego w sprawie wyjaśnienia zasad rozdziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (1.projekt pismo do Premiera) (2.projket pismo do Wojewody)
 8. Zakończenie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                     
                                                                      Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy
 2. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 216 KB
artykuł nr 48

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 30 grudnia 2020 roku

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  30 grudnia 2020 roku /środa/ o godz. 10:00  odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Lipie. (protokół)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 10 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 9. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. (opinia)
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (opinia)
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 Gminy Lipie. (opinia)
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. (opinia)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2021-2028. (XXVIII/.../2020)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2021.  (XXVIII/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. (XXVIII/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2021. (XXVIII/.../2020)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych.
 21. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 49

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 7 grudnia 2020

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  7 grudnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 13:00  odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.(XXVI/.../2020)
 6. Zakończenie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                     
                                                                      Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 209 KB
artykuł nr 50

XXVI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 10 grudnia 2020 roku

XXVI Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  10 grudnia 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Lipie.(Protokół)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XXVI/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie.(XXVI/.../2020)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipie (stawka zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu).(XXVI/.../2020)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”.(XXVI/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(XXVI/.../2020)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie.(XXVI/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie.(XXVI/.../2020)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”.(XXVI/.../2020)
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski, uwagi radnych.
 24. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a