artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 25 lutego 2021 roku

XXXI Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  25 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 12:30  odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Lipie. (protokoł)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XXXI/.../2021)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok.(XXXI/.../2021)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Lindowie.(XXXI/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.(XXXI/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipiu.(XXXI/.../2021)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 21. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 2

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 20 stycznia 2021 roku

XXX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  20 stycznia 2021 roku /środa/ o godz. 10:00  odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Lipie. (protokół)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXVII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.(XXX/.../2021)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2028. (XXX/.../2021)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023.(XXX/.../2021)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.(XXX/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie.(XXX/.../2021)
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

Załączniki:
Wyniki głosowania 241 KB
artykuł nr 3

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 21 grudnia 2020

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  21 grudnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 08:00  odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.(XXVIII/.../2020)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.(XXVIII/.../2020)
 7. Przedstawienie propozycji pisma Rady Gminy Lipie do Premiera i Wojewody Śląskiego w sprawie wyjaśnienia zasad rozdziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (1.projekt pismo do Premiera) (2.projket pismo do Wojewody)
 8. Zakończenie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                     
                                                                      Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy
 2. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 216 KB
artykuł nr 4

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 30 grudnia 2020 roku

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  30 grudnia 2020 roku /środa/ o godz. 10:00  odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Lipie. (protokół)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 10 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 9. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. (opinia)
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (opinia)
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 Gminy Lipie. (opinia)
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. (opinia)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2021-2028. (XXVIII/.../2020)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2021.  (XXVIII/.../2020)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. (XXVIII/.../2020)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2021. (XXVIII/.../2020)
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski, uwagi radnych.
 21. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

                                                            Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                        Zbigniew Bystrzykowski

 

artykuł nr 5

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 7 grudnia 2020

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  7 grudnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 13:00  odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.(XXVI/.../2020)
 6. Zakończenie obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                     
                                                                      Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                    Zbigniew Bystrzykowski

 

Otrzymują:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Prawnego w Katowicach  
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Częstochowie
 3. Wójt Gminy
 4. a/a
Załączniki:
Wyniki głosowania 209 KB