artykuł nr 1

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie

Termin naboru: od stycznia do czerwca  każdego roku

Wysokość dofinansowania: Kwota dofinansowania z budżetu gminy Lipie wyniesie do 5 tysięcy zł brutto ale nie więcej niż 50 % całości inwestycji

Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizację planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) pozwolenie wodnoprawne na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3wydane przez właściwy organ - PGW Wody Polskie, RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu

4) kosztorys planowanych prac w zakresie zakupu i montażu materiałów i urządzeń związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem,

5)kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków złożonego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 

6) zaświadczenie ze Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia  o którym mowa w pkt.5

Wzory druków do Starostwa znajdują się na stronie:

http://bip.klobuck.pl/1667/274/wydzial-architektury-budownictwa-i-urbanistyki.html

 


Informacje na temat programu udzielane są  w pokoju 21  Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

oraz pod tel. 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 w godzinach pracy urzędu gminy Lipie

artykuł nr 2

Oczyszczalnie przydomowe legalizacja i nadzór.

Załączniki:
Załącznik293 KB