artykuł nr 1

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki:
REJESTR668 KB
artykuł nr 2

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipie

1.  Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.  Wpisowi do Rejestru podlegają dane określone w ww. przepisach prawa dotyczące niżej wymienionych samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Lipie:
•  Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu
•  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipiu
3.  Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty i bezpłatny dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipie,
2) wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.
4.  Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Referacie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie. 
5.  Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
6.  Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).
7.  Odpis przekazuje się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą, osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).