artykuł nr 1

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Obowiązki właścicieli nieruchomości

na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzenie.


Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Lipie.

Wykaz uprawnionych przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej gminy http://www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce – Prawo lokalne /Rejestr działalności regulowanej/ Nieczystości ciekłe (link: http://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1266&x=95&y=2 )

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

 

 

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.


 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Dbajmy o środowisko i pamiętajmy,  aby regularnie opróżniać szambo  i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właścicieli nieruchomości podlega karze grzywny do 5000,00zł. Postępowanie w tym przedmiocie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego urządzenia do tej ewidencji.


artykuł nr 2

Ankieta - zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków