artykuł nr 1

informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

Od dnia 1 stycznia 2018r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta Gminy obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Wpływy z tej opłaty stanowić będą w 90 % przychód budżetu Państwa –Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10 % przychód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art.272 ust. 8 zgodnie z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1.bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych zgruntem –0,50 zł za 1 m2na 1 rok;

2.z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a ) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –0,30 zł za 1 m2na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwalezwiązanych z  gruntem –0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Ustawodawca wprowadzając zróżnicowane stawki opłat zależne od zastosowanej kompensacji retencyjnej, chce zachęcić właścicieli nieruchomości do stosowania urządzeń retencyjnych.

Proszę o rozważenie możliwości budowy urządzeń retencyjnych tj. rowy, dreny, stawy, oczka wodne, skrzynki rozsączające itp. Na terenie swoich nieruchomości, co wpłynie na obniżenie naliczanej opłaty.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Lipie oświadczenia.

Wzór oświadczenia  w załączeniu.

Załączniki:
Wyjaśnienia189 KB
Wzór oświadczenia160 KB
artykuł nr 2

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

Od dnia 1 stycznia 2018r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Lipie lub przekazanie sołtysowi wypełnionego oświadczenia w terminie do 16.05.2018r. Wzór oświadczenia i szczegółowe informacje w załączeniu.