artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe


Terminy składania deklaracji


Nieruchomości zamieszkałe

  Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na posesji pierwszego mieszkańca.

Nową deklarację (lub zmianę deklaracji) składamy w przypadku zmiany:

  • liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. wyprowadzka lub wprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, śmierć osoby itp.),
  • danych osoby składającej pierwszą deklarację (np. zmiana właściciela nieruchomości),
  • adresu punktu wytwarzania (odpadów zawarcie lub zakończenie umowy najmu).

Należy ją złożyć  nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. jeśli na posesji zamieszkała nowa osoba w grudniu 2019 r. to nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jeśli na nieruchomości nikt nie mieszka należy złożyć deklarację „zerową”, na podstawie której nie będzie naliczana opłata za śmieci.

Dodatkowe wymagane dokumenty. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania są to np.: umowa najmu lokalu potwierdzająca zamieszkanie w innej miejscowości, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie w innej miejscowości. Jeżeli zmiana dotyczy ucznia/studenta, który zamierza przeprowadzić się do innej miejscowości w celu kontynuowania nauki, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, szkoły lub akademika. W przypadku śmierci mieszkańca należy dołączyć akt zgonu.

Nie ma możliwości zmiany deklaracji w celu zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość w związku z tym, że jeden z mieszkańców, przebywa przez większą część tygodnia w delegacji lub trasie, np. pracuje jako zawodowy kierowca.

Za nieterminowe składanie deklaracji właścicielowi nieruchomości może zostać wymierzona kara grzywny.


Domki letniskowe

Pierwszą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Nową deklarację (zmianę deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych osoby składającej pierwszą deklarację, zmiany adresu punktu wytwarzania odpadów, czy w przypadku, gdy nieruchomość jest wykorzystywana przez cały rok na cele mieszkaniowe, a nie czasowo. Zgłoszenie należy dokonać nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku, gdy na nieruchomości zaprzestano wytwarzania odpadów należy złożyć deklarację „zerową”, na podstawie której nie będzie naliczana opłata za śmieci.


Deklaracja, a decyzja administracyjna

Po akceptacji przez urząd złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłat (numer konta bankowego) za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, jeśli:

  • właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • urząd ma uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
  • stwierdzenia braku segregacji odpadów,

wójt gminy Lipie w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja zostanie przesłana do właściciela nieruchomości wraz z informacją o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Wzór deklaracji na stronie http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4077/akt.pdf

Załączniki:
Wzór deklaracji642 KB
artykuł nr 2

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe

Stawki za śmieci  w 2023 r.

Nieruchomości zamieszkałe

Jeżeli mieszkańcy posesji będą zbierać odpady w sposób selektywny tj. z podziałem na frakcje, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami będzie wynosić 25,00 zł brutto od osoby.

Opłata naliczana jest miesięcznie jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość (z deklaracji) oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Jeżeli mieszkańcy posesji nie zastosują się do obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami może zostać naliczona decyzją administracyjną na podstawie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 75,00 zł brutto od osoby, za każdy miesiąc, w którym nie prowadzono należytej segregacji odpadów.

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami dla jednej posesji będzie wynosić 206,00 zł, dla użytkowników zbierających odpady w sposób selektywny.

Jeżeli użytkownicy posesji nie zastosują się do obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, roczna opłata za gospodarowanie odpadami może zostać naliczona decyzją administracyjną na podstawie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 412,00 zł dla posesji.

Częściowe zwolnienie z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości wynosi 0,20 zł miesięcznie od każdej osoby zgłoszonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zadeklarował w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

artykuł nr 3

Termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Nieruchomości zamieszkałe

Opłaty za miesiące styczeń i luty ( I rata)  należy wnieść do 15 marca,

Opłaty za miesiące marzec i kwiecień (II rata) należy wnieść do 15 maja,

Opłaty za miesiące maj i czerwiec (III rata) należy wnieść 15 lipca,

Opłaty za miesiące lipiec i sierpień (IV rata) należy wnieść 15 września,

Opłaty za miesiące wrzesień i październik (V rata) należy wnieść do 15 listopada,

Opłaty za miesiące listopad i grudzień (VI rata) należy wnieść do 20 grudnia

Domki letniskowe 

Opłata roczna – do 10 października każdego roku.

Jeśli obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 10 października opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji. Opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.

Zaległości

Jeśli należności nie będą wpłacane terminowo, wówczas mogą one zostać ściągnięte przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez wójta, tak jak w przypadku zaległości podatkowych. Zaległości mogą również zostać zabezpieczone poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej właściciela nieruchomości.

Gdzie można dokonywać opłaty?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować :

1) w kasie Urzędu Gminy Lipie (pok. nr 14)

2) przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany na blankiecie

3) u sołtysa w drodze inkasa