artykuł nr 1

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Adres: Lipie ul. Częstochowska 33A

Dni i godziny otwarcia:
wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00
piątek w godzinach od 8:00 do 12:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Przekazanie odpadów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny

tel.:  34 318 80 32 wew. 39 (rezerwacja w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipie)

 

PSZOK jest to punkt do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywnie zebrane  z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych.

DO PSZOKA przyjmowane są nieodpłatnie odpady wg. wykazu znajdującego się w regulaminie PSZOK.

 

artykuł nr 2

Punkty zbiórki ubrań i tekstyliów

Punkty zbiórki zużytych ubrań:

1. Punkty zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) zlokalizowane na terenie gminy Lipie

- kontener na parkingu przy remizie w Dankowie (posesja nr 34)

- kontener na parkingu naprzeciwko cmentarza w Dankowie

- kontener na parkingu przy kościele w Parzymiechach

2. Punkty zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) poza terenem gminy Lipie https://pck.pl/tekstylia/

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipiu ul. Ziołowa 10, zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych)

4. Niektóre sklepy zgodnie z ich regulaminem np. Gatta

https://www.gatta.pl/pl/q-eko-z-gatta.html

 

 

artykuł nr 3

Punkty zbiórki przeterminowanych leków

Niebezpieczne związki chemiczne zawarte w odpadach farmaceutycznych, w tym w przeterminowanych lekach, są groźnie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla ludzi, w szczególności dzieci, ponieważ gdy taki odpad wyrzucimy do zwykłego kosza, może on w łatwy sposób trafić do ich rąk. Leki pomimo upływu terminu ich ważności długo zachowują aktywność biologiczną. Te cechy leków powodują, że przeterminowane leki zaliczamy do odpadów niebezpiecznych i należy zachować ostrożność zarówno podczas zażywania leków, jak również po przekroczeniu terminu ważności, gdy musimy się ich pozbyć. Dlatego musimy pamiętać, że nasz domowy kosz na śmieci nie jest odpowiednim miejscem do gromadzenia takich odpadów.

Przeterminowane leki można przekazać do:

1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipiu ul. Ziołowa 10, prowadzonego przez Gminę Lipie ul. Częstochowska 29,  42-165 Lipie, który jest zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych);

2. Do konfiskatora (pojemnika) gminy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lipiu ul. Częstochowska 27, 42-165 Lipie (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych)

3. Do konfiskatora (pojemnika) gminy w Urzędzie Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych)

4. Do konfiskatorów (specjalnych pojemnikow) w aptekach na terenie gminy Lipie:

1) Apteka „VERISTO”42-164 Parzymiechy, ul. Częstochowska 5

2) Apteka Barbara Smolarek 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 21

5. Innych aptek poza terenem gminy Lipie

artykuł nr 4

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Lipie informuje, że kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazać:

- przedsiębiorcom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie (Rejestr znajduje się na stronie http://www.bip.lipie.akcessnet.net  w zakładce Prawo Lokalne/ Rejestry działalności regulowanej/ Odpady komunalne );

- przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na podstawie umowy z gminą podczas prowadzonych dwa razy w roku zbiórek sprzed posesji zgodnie z harmonogramem (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych);

- do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipiu ul. Ziołowa 10, prowadzonego przez Gminę Lipie ul. Częstochowska 29,  42-165 Lipie, który jest zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych);

- sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, od którego kupuje się nowy sprzęt gospodarstwa domowego; sprzedawca zobowiązany jest przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt, w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (tzn. nowy za zużyty) i pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co nowy (a więc np. lodówka za lodówkę). Zasada 1:1 dotyczy również zakupu przez internet;

- prowadzącemu punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna; prowadzący punkt serwisowy obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu;

- do pojemników lub punktów zbiórki odpadów w sklepach o pow. sprzedaży powyżej 400 m2, które sprzedają tego typu sprzęt dla gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego (dotyczy sprzętu, którego żaden z wymiarów nie jest większy niż 25 cm).


definicja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

(art. 4 pkt 25 ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 

  zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe


 Obowiązek przekazania zużytego sprzętu z gospodarstwa domowego uprawnionemu podmiotowi

Art.  36.  ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 


Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu

Art.  35 ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1.  Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579).

2.  Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

3.  Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zakazie, o którym mowa w ust. 1.