artykuł nr 1

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów na 2005 rok

Treść uchały stanowi załącznik
Załączniki:
strona 234 KB
strona 1121 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów za rok 2005

Treść uchały stanowi załącznik

Załączniki:
strona 293 KB
strona 1123 KB
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psa

 

 

Uchwała Nr XXXVII/219/2005

Rady Gminy Lipie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, art.7 ust.3 i art.14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami/  oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606/

 

Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości obiekty budowlane i zajęte pod nimi grunty służące:

   1) prowadzeniu statutowej działalności OSP

   2) na potrzeby statutowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych

   3) na potrzeby statutowej działalności instytucji kultury.

 

§ 2

 

          Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem                                                                             działalności gospodarczej.

 

§ 3

Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

   1) komunalne rurociągi sieci rozdzielczej wody i ujęcia wody

   2) nieruchomości komunalne nie oddane w posiadanie zależne

3) komunalne lokale mieszkalne oddane w posiadanie zależne, nie stanowiące odrębnych nieruchomości.

   4) budynki, grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

§ 4

Zwalnia się z podatku od posiadania psów:

   - jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa  

     rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Gminy w Lipiu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psa

                                                                                                    

 

Uchwała Nr XXXVII/218/2005

Rady Gminy Lipie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, art.5 i art.14 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami/  oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz.1606/

 

Rada Gminy Lipie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok:

   1) od gruntów:

       a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób     

           zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni                         -   0,48 zł

       b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 

           powierzchni                                                                                                                     -   3,61 zł

       c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni użytkowej    -    0,12 zł                                                        

   2) od budynków lub ich części:

       a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                 -   0,46 zł

       b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych           

           lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni  

           użytkowej                                                                                                                       -   14,70 zł

       c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

           materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej                                                     -   8,58 zł                                                                                 

       d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

           zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                  -   3,30 zł

       e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej    -   3,20 zł

   3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 

       stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst – Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z

       późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

§ 2

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w ratach:  w terminie do 15 marca, 15 maja,             15 września i 15 listopada roku podatkowego u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę lub w banku na właściwy rachunek Urzędu Gminy.

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej opłacają podatek od nieruchomości bez wezwania na właściwy rachunek Urzędu Gminy za poszczególne miesiące w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

§ 3

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów rocznie w wysokości                                      -   53,21 zł

 

§ 4

Podatek płatny jest w danym roku podatkowym bez wezwania do dnia 30 czerwca 2006 roku lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa w danym roku w kasie Urzędu Gminy.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Gminy w Lipiu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów na 2005 rok.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.