artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/121/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015r w sprawieprzyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Lipie dobudowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie"

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/121/2015439 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/120/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/120/2015943 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/119/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przystąpienia przez Gminę Lipie do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja powiatukłobuckiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Osi Priorytetowej IX Włączeniespołeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracjiosób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/119/2015100 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/118/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XV/91/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. wsprawie zatwierdzenia ceny 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej OczyszczalniŚcieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/118/201595 KB
artykuł nr 5

Uchwała NR XVIII/117/2015Rady Gminy Lipiez dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR XVIII/117/2015198 KB