artykuł nr 1

Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok

Wójt gminy Lipie przedkłada Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok. Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, raport stanowi coroczne podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, które wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do 31 maja.

Raport podlega debacie radnych przy możliwości czynnego udziału mieszkańców w dyskusji. Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem wyznaczony został na 14 czerwca br.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Lipie pisemnego zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 13 czerwca 2019 r. (czwartek) do godziny 15.00 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Lipie przy ul. Częstochowskiej 29). Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Raport o stanie gminy Lipie

Formulasz zgłoszeniowy