artykuł nr 1

Statut

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LINDOWIE
Statut opracowano na podstawie:


Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).DZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ IPrzepisy definiująceIlekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:§ 1Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie.§ 2Statucie należy przez to rozumieć Statut Szkoły.§3Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców-należy przez to rozumieć organy działające w szkole.§ 4Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców, prawnych opiekunów.§ 5Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole.§ 6Organie prowadzącym Szkołę- należy przez to rozumieć Gminę Lipie. 

ROZDZIAŁ IINazwa Szkoły i inne informacje o Szkole§ 1Szkoła Podstawowa w Lindowie jest publiczną szkołą sześcioklasową. Nosi imię Leona Kruczkowskiego. Siedziba szkoły znajduje się w Lindowie, 42-165 Lipie. Szkoła należy do obwodu Gminy Lipie.§ 2Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.§ 3Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 4Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydania duplikatów określają odrębne przepisy.§ 5Organami prowadzącymi szkołę jest od dnia 01.01.1996 Gmina Lipie.§ 6Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.§ 7Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, cykl kształcenia trwa 6 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia 18 lat.§ 8Naukę w szkole może rozpoczynać dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat pod warunkiem, jeśli wykazuje psychofizyczna dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.§ 9W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż 1 rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor tej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.§ 10Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.§ 11Dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany powiadomić o przyjęciu dziecka i spełnianiu przez nie obowiązku szkolnego dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka.§ 12Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 13W szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców, dyrektor szkoły zezwala na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.§ 14Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku. Uprawnionym do żądania tego obowiązku jest dyrektor szkoły. Organem egzekucyjnym spełniania obowiązku szkolnego jest wójt Gminy Lipie.
ROZDZIAŁ IIICele i zadania szkoły§ 1Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady i przepisy prawne, a także zobowiązania, wynikające z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka.§ 2Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości swoich wychowanków, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.§ 3W zakresie działalności dydaktycznej szkoła realizuje cele i zadania:


1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.


2. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, sprzyjających rekreacji i rozrywce uczniów oraz konkursów.


3. Zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.


4. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.


5. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.§ 4Szkoła realizuje cele i zadaniawynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki :


1. Wspomaga wychowawczą funkcję rodziny.


2. Upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.


3. Kształtuje postawy patriotyczne.


4. Sprzyja zachowaniom proekologicznym.


5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


6. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.


7. Upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia.


8. Budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska.


9. Wdraża do przestrzegania obowiązków uczniowskich.


10. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.§ 5W zakresie działalności opiekuńczej szkoła realizuje cele i zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny:1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie ich pobytu w szkole.


2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:


1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny


2) sprawowaniu w uzasadnionych przypadkach opieki indywidualnej nad uczniami wymagającymi szczególnej opieki zdrowotnej.§ 61. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.


W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmującego odpowiednio;

1) klasy I-III


2) klasy IV-VI


Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.


§ 71. Dyrektor może dokonać zmian na stanowisku wychowawcy:


1) z urzędu


2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy


3) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 2/3 rodziców danego oddziału


2. O sposobie załatwienia wniosków o których mowa dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.§ 8Formy organizacji opieki i pomocy uczniom


1. Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa higieny


1) zapewnia uczniom bezpieczne, higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych i wyciecze,


2) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych- opiekę sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,


3) uczniom przebywającym w czasie przerw w szkole lub w jej otoczeniu szkoła zapewnia odpowiedni nadzór nauczycieli dyżurujących, dyżur odbywa się podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu oraz na placu przed szkołą,


4) harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego lub w przypadku zmiany tygodniowego rozkładu zajęć,


5) dyżur rozpoczyna się na 20 minut przed pierwsza godziną lekcyjną, a kończy przerwą po ostatniej w danym dniu godzinie lekcyjnej,


6) w czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,


7) na boisku szkolnym mogą tylko przebywać uczniowie pod opieką nauczyciela,


8) po skończonych przez uczniów zajęciach wyznaczonych planem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów przebywających w budynku szkoły lub na jej terenie,


9) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę odbywających się na terenie Lindowa, sprawuje wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia w terenie, przy czym liczba uczniów przypadająca na nauczyciela nie może być większa niż 25 .


10) opiekę nad uczniami podczas wycieczek autokarowych organizowanych przez szkołę poza Lindów sprawują opiekunowie, przy czym na jednego opiekuna przypada 15 uczniów,


11) opiekę nad uczniami podczas wycieczek rowerowych sprawują opiekunowie, przy czym na jednego opiekuna przypada 10 uczniów,


12) obowiązki opiekunów wycieczek organizowanych przez szkołę określa regulamin wycieczek,


13) w szczególnych przypadkach losowych, rodzinnych lub rozwojowych ucznia szkoła organizuje pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialną,


14) nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych tylko na pisemną, telefoniczną prośbę rodzica lub oddając go bezpośrednio pod jego opiekę.


15) Szkoła organizuje formy zapewniające realizację zasad promocji i ochrony zdrowia.


16) współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia w Stanisławowie oraz innymi instytucjami powołanymi do opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa


17) przekazuje uczniom niezbędny zasób wiedzy o zdrowiu i sposobach jego wzmacniania


18) wdraża uczniów do działania na rzecz zdrowia swojego i innych


19) organizuje aktywne formy wypoczynku poprzez udział uczniów w wycieczkach, biwakach, wyjazdach na basen, dyskotekach, których zasady regulują przepisy zawarte w regulaminach


20) utrzymuje ścisły i systematyczny kontakt z domem rodzinnym ucznia


21) wychowawca zwalnia uczniów z zajęć lekcyjnych na przypadające w czasie zajęć szkolnych szczepienia ochronne w Ośrodka Zdrowia, uczeń jest wówczas pod opieką rodziców (opiekunów).§ 9Zasady organizacji dowozu uczniów


Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 1991 roku. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)1. Dowozem objęci są uczniowie z Wapiennika oraz ci, którzy na pisemny wniosek rodziców objęci są opieką świetlicy szkolnej.2. Szczegółowy rozkład dowozu i odwozu uczniów ustala Urząd Gminy w Lipiu.3. Obowiązki nauczyciela świetlicy - opiekuna dowożonych uczniów naszej szkoły:


1) Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na autobus.


2) Dopilnowanie ładu i porządku w czasie oczekiwania na samochód.


3) Dopilnowanie, aby wszyscy uczniowie dojeżdżający w danym dniu w szkole, odjechali autobusem szkolnym o wyznaczonym czasie.


4) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami w celu przekazywania uwag o zachowaniu uczniów objętych dowozem.


5) Informacje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z dowozem nauczyciel świetlicy zgłasza dyrektorowi szkoły, który przekazuje je z kolei wójtowi Gminy Lipie


6) Nauczyciel świetlicy przekazuje uczniów opiekunowi z autobusu przy furtce szkolnej.


7) Przyjmuje informacje o zachowaniu naszych uczniów w czasie przewozu od opiekuna dowozu i po konsultacji z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły kwalifikuje do stosowania wg obowiązującego w szkole systemu kar i nagród i punkowego systemu oceny z zachowania.4. Obowiązki uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym:

1) Uczniowie oczekują na odwóz pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej, który przekazuje uczniów nauczycielowi - opiekunowi dowozu.


2) Uczniowie ustawiają się przy furtce w kolejności od najmłodszych do najstarszych.


3) Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczyciela świetlicy i nauczyciela opiekuna dowozu dotyczącym bezpieczeństwa i kultury oczekiwania, wsiadania i wysiadania oraz przejazdu


4) Wszyscy uczniowie dbają o porządek , czystość w autobusie oraz przestrzegają zasad kulturalnego zachowania i poszanowania wyposażenia pojazdu.


5) Zabrania się uczniom w czasie jazdy przebywania na stopniach autobusu, opierania się o drzwi oraz chodzenia po autobusie.5. W sprawach nieuregulowanych Postanowieniem stosuje się przepisy prawa szkolnego, prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ


Organy szkoły i ich zadania


Organami szkoły są:


1. Dyrektor Szkoły


2. Rada Pedagogiczna


3. Rada Rodziców


4. Samorząd Uczniowski
ROZDZIAŁ I


§ 1


Kompetencje i obowiązki dyrektora szkoły

Jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego i reprezentuje szkołę na zewnątrz,

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:


1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,


2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,


3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.


3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.


Jest organem nadzoru pedagogicznego w szkole,

Realizuje zadania administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

9. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu , o których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowa­dzanym w szkole.


Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni społeczny zastępca.§ 2Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:1. Realizowania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących oraz analizowania stopnia realizacji uchwał.


2. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodne współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.


3. Oddziaływania na postawę nauczycieli, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pobudzaniu ich twórczej pracy.


4. Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.


5. Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz trybu i form realizacji.
ROZDZIAŁ II§ 1


Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lindowie


1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.


3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.


4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.§ 2Do zadań Rady Pedagogicznej należy:1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.


3. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia, upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.


4. Współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów.


5. Po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustalenie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów, tryb i zasady ustalania i tryb odwoławczy.


6. Zmiana uchwały dotyczącej nie promowania uczniów jeżeli po przeprowadzeniu egzaminu powołana przez organ bezpośrednio nadzorujący komisja klasyfikacyjna ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczny.
§ 3Rada Pedagogiczna na posiedzeniu zatwierdza:1. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.


2. Plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.


3. Wnioski zespołów nauczycielskich.


4. Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.


5. Wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar, do usunięcia ze szkoły włącznie.


6. Decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły po uzyskaniu zgody kuratora oświaty.


7. Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.


8. Tematykę wewnętrznego samokształcenia.


9. Program i warunki prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych.


10. Plan doskonalenia zawodowego.


11. Program rozwoju placówki.


12. Program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki po zasięgnięciu opinii przez rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


13. Regulamin swojej działalności.


14. Statut Szkoły lub jego zmiany.§ 4Na posiedzeniu Rada Pedagogiczna opiniuje:1. Organizację pracy szkoły lub placówki.


2. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.


3. Wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły.


4. Plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach


5. Wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania.


6. Wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż obowiązujący wymiar zajęć.


7. Propozycję przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


8. Wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.


9. Powierzanie lub odwoływanie z funkcji osoby pełniącej funkcje kierownicze,


10. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora placówki,


11. Szkolny zestaw programów nauczania§ 5Rada Pedagogiczna ma prawo do:Występowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz oceny pracy szkoły, dyrektora lub nauczyciela.

Wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych, realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego rozkładu godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane np. okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego oraz na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych.

4. Występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.


W przypadkach określonych w punkcie 3 organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

5. Rada może zgłosić, spośród swoich członków, pełnozatrudnionych kandydatów do


6. Powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole. Zasady przeprowadzania konkursu regulują odrębne przepisy.


7. Wydaje opinie dotyczącą pracy dyrektora w związku z dokonywaniem oceny jego


pracy.


§ 6Członek Rady jest zobowiązany do:1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady.


2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora


3. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu.


4. Realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.


5. Składania przez Radę sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.


6. Przestrzegania tajemnic obrad.
ROZDZIAŁ IIIRada Rodziców§ 11. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, która jest organizacją powołaną do współdziałania ze szkołą w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.


2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.


3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.


4. Kadencja Rady Rodziców trwa 4 lata. Występująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej Rady Rodziców. Dopuszcza się dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, zmiany jednej trzeciej składu prezydium.


5. Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcję honorowo.6. Organy Rady Rodziców to:


1) Ogólne zebranie rodziców,


2) ?Trójki klasowe?,


3) Prezydium Rady Rodziców,


4) Komisja Rewizyjna.


7. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowią trzyosobowe rady klasowe tzw. ?trójki klasowe? czyli reprezentacje rodziców klasy, wybierane na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym spośród ogółu rodziców każdej klasy.


8. Rady klasowe wybierają spośród siebie reprezentację, która nosi nazwę Prezydium Rady Rodziców. Prezydium powinno liczyć co najmniej 4 osoby. W skład prezydium wchodzi z urzędu dyrektor szkoły.


9. Rady klasowe wybierają Komisja Rewizyjna, która liczy 3 osoby.


10. Rada Rodziców działa w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.


11. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców.§ 21. Do kompetencji Rady Rodziców należy:


1) wspieranie działalności statutowej szkoły


2) opiniowanie statutu, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, Szkolnego Zestawu Programów oraz innych spraw istotnych dla szkoły


3) organizowanie działalności wspomagającej budżet szkoły


4) wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela


5) wyrażanie opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora i Rady Pedagogicznej.2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.3. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów poprzez organizowanie zebrań ogólnoszkolnych (3 razy w roku szkolnym) i klasowych (wg. potrzeb), spotkania z Radą Rodziców zgodnie z harmonogramem pracy Rady Rodziców, zajęcia otwarte, godziny do dyspozycji rodziców (1 godzina w tygodniu - każdy nauczyciel), rozmowy indywidualne i telefoniczne, wizyty domowe, organizowanie okazjonalnych uroczystości i imprez środowiskowych, (wg. kalendarza uroczystości).§ 3Rodzice mają prawo do:Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,

Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

Kontaktów z wychowawcą i innymi nauczycielami w szkole,

Uzyskiwania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce przyczyn i trudności w nauce,

Zgłaszaniaswoich uwag dotyczących nauczania i wychowania ich dziecka w szkole.

Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.


§ 4Obowiązki rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły:1. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,


2. zapewnienie ( z wyjątkiem dzieci objętych nauczaniem indywidualnym ) regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,


3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,


4. obowiązek kontaktowania się w pierwszej kolejności z wychowawcą,


5. zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o stanie zdrowia swego dziecka (w przypadku pojawienia się choroby, urazu itp.),


6. wyposażenia na początku roku szkolnego ( w miarę potrzeb w ciągu roku) w podręczniki i niezbędne do nauki przybory szkolne,


7. współdziałania z nauczycielem poprzez udział w zebraniach ogólnych, konsultacjach indywidualnych. Przynajmniej dwa razy w semestrze. Dopilnowanie obecności ucznia na zajęciach dodatkowych (jeżeli zajęcia odbywają się w dniach wolnych od szkoły).


8. dbania o higienę i estetyczny wygląd dziecka oraz kontrolowania stanu jego podręczników i zeszytów,


9. zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu z wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę.
ROZDZIAŁ IV


§ 1Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.


1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.


2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.


3. Organy samorządu Rada Samorządu: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz.


Sekcja gospodarcza: przewodniczący, dwoje członków.


Sekcja plastyczna: przewodniczący, dwoje członków.


Sekcja kulturalno-rozrywkowa: przewodniczący, dwoje członków.


4. Kadencja Rady Samorządu trwa rok.


5. Rada Samorządu liczy 3 uczniów.


6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:


1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,


2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,


3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspo­kajania własnych zainteresowań,


4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,


5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,


6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
ROZDZIAŁ V§ 1Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców współdziałają ze sobą w ramach posiadanych kompetencji.1. Działalność w/w organów winna przebiegać zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie,


Spory rozwiązuje dyrektor po uprzednim wysłuchaniu argumentów zainteresowanych stron i rozpatrzeniu ich z zespołem doradczym

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.


DZIAŁ IIIZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW
ROZDZIAŁ I§ 1Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach kompetencji.§ 2Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.§ 3Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców lub Radzie Pedagogicznej.
ROZDZIAŁ II


Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych:§ 1Konflikty pomiędzy uczniami:Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy.

Przewodniczący SU po uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


§ 2Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:1. W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:


1) wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie,


2) dyrektor szkoły - dla nauczycieli zatrudnionych w szkole.


Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.

Odwołanie wnosi się po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.§ 3Konflikty pomiędzy nauczycielami:Postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.

W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora szkoły, postępowanie wszczyna Rada Rodziców nie później niż po upływie 14 dni.

Od decyzji Rady Rodziców może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Rodziców, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.


§ 4Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:1. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, a następnie Rada Rodziców.


W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę.DZIAŁ IVORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ IPlanowanie działalności szkoły§ 1Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy się dniem 31 sierpnia następnego roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.


§ 21. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:


1) Szkolny plan nauczania.


2) Arkusz organizacyjny.


3) Tygodniowy rozkład zajęć.§ 3Dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania, w którym dokonuje podziału godzin na poszczególne przedmioty i zajęcia. Plan nauczania jest podstawą opracowania arkusza organizacyjnego szkoły.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 4Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy określa tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Tygodniowy rozkład klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.
ROZDZIAŁ IIFormy prowadzenia działalności


dydaktyczno-wychowawczej§ 1Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa) złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określanych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

Dopuszcza się realizację spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów realizujących program szkoły specjalnej.


§ 21. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:


1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,


2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,


3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,


4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,


2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.


Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

Początek i koniec zajęć lekcyjnych ustalany jest w zależności od organizacji dowozu, po uzgodnieniu z rodzicami.

W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - 10 minutowe oraz dwie dłuższe przerwy ?śniadaniowe? po 15 minut.


§ 3Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

Oddział należy podzielić na grupy w nauczaniu:

1) języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów


2) wychowania fizycznego w klasach IV-VI powyżej 26 uczniów


3) informatyki powyżej 24 uczniów


4) W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.§ 4Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

Zajęcia o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, mogą być prowadzone bezpłatnie na życzenie nauczyciela.

Liczba uczestników kół i zespołów nie może być niższa niż 10 osób.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów klas I-III jest prowadzona w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Gimnastyka dla uczniów IV-VI może być prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze określonym przez organ prowadzący szkołę lub dyrektora szkoły. Grupy uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej tworzy się w zależności od rodzaju schorzeń i przedziałów wiekowych. Liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 10 osób.


§ 5Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawodowego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Osoba odbywająca praktykę w szkole pracuje pod nadzorem opiekuna, który służy pomocą doradztwem.


§ 6Szkoła zapewnia uczniom gorący posiłek jednodaniowy.

Odpowiedzialność za korzystanie z posiłków ustala intendent szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.


§ 7Świetlica szkolna.Świetlica jest placówką, do której uczęszczają uczniowie dowożeni oraz Ci, którzy oczekująpomocy nauczyciela w rozwiązywana problemów. Świetlica szkolna zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-VI którzy ze względu na dojazd muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie po pisemnym porozumieniu rodziców z dyrektorem szkoły.

Liczba uczniów na zajęcia świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób.

Szczegółowy regulamin pracy świetlicy znajduje się w dokumentacji szkoły.

W ramach świetlicy zorganizowana jest opieka wychowawcza przed i po zajęciach. Do zadań świetlicy należy: organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, pomoc w odrabianiu prac domowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych, organizowanie gier i zabaw ruchowych, zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Nauczyciele świetlicy współpracują z wychowawcami klas.
§ 8Biblioteka szkolna.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz społeczeństwo.

Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. Normy zatrudniania nauczyciela bibliotekarza regulują odrębne przepisy.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) praca pedagogiczna z czytelnikami,


2) planowanie pracy i sprawozdawczość z działalności biblioteki,


3) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów oraz ich inwentaryzowanie,


4) rozmieszczenie i konserwacja zbiorów,


5) opracowanie biblioteczne zbiorów i ich katalogowanie,


6) prowadzenie służby informacyjnej,


7) dbałość o pomieszczenia, urządzenie biblioteki i prawidłowe funkcjonowanie, przekazywanie biblioteki protokołem zdawczo-odbiorczym,


8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.


6. Szczegółowy regulamin pracy biblioteki szkolnej znajduje się w dokumentacji szkoły.§ 9Pracownia komputerowa.W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa.

Dyrektor powierza opiekę nad pracownią jednemu nauczycielowi.

Szczegółowy regulamin korzystania i opieki nad pracownią komputerową znajduje się

w dokumentacji szkoły ?Regulaminy?.§ 10Sala gimnastyczna.1. Regulamin sali gimnastycznej znajduje się w dokumentacji szkoły.
DZIAŁ VNAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁYROZDZIAŁ IZakres zadań nauczycieli§ 1W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.


§ 2Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Wewnątszkolnym Systemie Oceniania.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.


§ 3Do obowiązków nauczyciela należy:Systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami.

Podnoszenie kwalifikacji, aktualizacji wiedzy i umiejętności pedagogicznej.

Wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.

Służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną.

Aktywne uczestniczenie w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Stosowanie nowatorskich metod nauczania.

Wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych, nieobowiązkowych, prowadzonych nieodpłatnie może odbywać się w formie pisemnej wybranej przez nauczyciela (dziennik zajęć wychowawczych, dziennik zajęć pozalekcyjnych, zeszyt, teczka).§ 4Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez pracodawcę.

Przestrzeganie podstawowych zasad BHP i przeciw pożarowych.

Przestrzeganie przepisów statutu.

Dbanie o należyty stan narzędzi, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

Używanie tylko sprawnego sprzętu sportowego.

Zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich usterek zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.

Niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi o zaistniałych wypadkach bądź zagrożeniach dla zdrowia i życia.

Kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji.

Pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z opracowanym harmonogramem (po dwóch nauczycieli na każdym dyżurze), podczas uroczystości, imprez, wycieczek.

Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów.

Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.


§ 5Nauczyciele służbowo odpowiadają:Przed władzami szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie stosownie do realizowanego programu i warunków szkoły


2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzonych.


Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,


2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,


3) zniszczenie lub stratę w majątku szkoły przez siebie zawinioną.§ 6Nauczyciel ma prawo do:Decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i pomocy dydaktycznych w nauczaniu.

Wyboru programu nauczania oraz podręcznika, spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

Opracowania własnego programu nauczania.

Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

Wystawienia oceny z zachowania zgodnej z Punktowym Systemem Oceniania

Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

Powstrzymywania się od wykonywania pracy, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub gdy wykonywana przez niego praca groziłaby niebezpieczeństwem dla innych osób w szkole, głównie uczniów.

Po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan nie zapewniałby bezpiecznego wykonywania pracy i stwarzałby zagrożenie dla innych.

Do dokonywania korekt w pracy ucznia przygotowywanej na konkurs.


§ 7Zespoły nauczycieli.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

W szkole działają zespoły: wychowawczy, międzyprzedmiotowe klas IV-VI, nauczycieli klas I-III. Dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb powołuje zespoły problemowo - zadaniowe.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

Do zadań zespołu między innymi należy:

1) wybór programów nauczania,


2) opracowanie kryteriów oceniania, stymulowania rozwoju uczniów,


3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania i wychowania oraz profilaktyki,


4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
ROZDZIAŁ IIWychowawca klasy§ 1Nauczyciel opiekuje się powierzonym oddziałem.

Dla zapewnienia skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1) w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego,


2) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły,


3) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy,


4) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi


Decyzje w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.


§ 2Zadania wychowawcy klasy.1) Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:


1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,


2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,


3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.


2. W celu realizacji zadań, o których mowa wychowawca powinien:


1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków.


2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniając szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki


3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.


4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.


5) współpracować z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.


6) kontrolować postępy w nauce swoich wychowanków.


7) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęciach.


8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności ucznia.


9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia.


10) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.


11) wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentacje pracy dydaktyczno wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).


3. Wychowawca obserwuje i analizuje rozwój psychofizyczny uczniów oraz udziela im pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie ich potrzeb.


1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.


2) Planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski.


3) Ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.


4) Zapoznaje rodziców i uczniów z aktualnymi informacjami dotyczącymi życia szkoły.


5) Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.


6) O terminie w/w spotkań decyduje dyrektor.


7) Na wniosek wychowawcy klasy mogą odbywać się dodatkowe zebrania z rodzicami uczniów danego oddziału.


8) Informacje o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.


9) W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
§ 3Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników Poradni Psychologiczno- pedagogicznej, lekarza i pielęgniarki szkolnej oraz współpracuje z instytutami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku.
ROZDZIAŁ IIIInni pracownicy szkoły§ 1W szkole zatrudnia się pracowników obsługi.§ 2Zasady zatrudniania pracowników, pracowników których mowa w § 1 określają odrębne przepisy.§ 3Zakres zadań pracowników obsługi:


Sprzątaczka

1) utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny szkolnej,


2) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,


3) współpraca z dyrektorem i nauczycielami.


Palacz-woźny

1) obsługiwanie kotłów C.O. zgodnie z wytycznymi instrukcji obsług,


2) wykonywanie prac gospodarczo-porządkowych na terenie szkoły,


3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Kucharka

1) przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem,


2) wydanie posiłku uczniom,


3) dbałość o powierzony jej sprzęt, ład i porządek w kuchni,


4) dbałość o przestrzeganie zasad higieny.


Intendentka

1) prawidłowe, bieżące prowadzenie dokumentacji żywienia,


2) planowanie jadłospisu zgodnie z normami żywieniowymi i higieny,§ 4Zasady wynagrodzenia pracowników obsługi określa regulamin wynagrodzeń zatwierdzony przez organ prowadzący.
DZIAŁ VIUCZNIOWIE SZKOŁY
ROZDZIAŁ IZasady rekrutacji uczniów§ 1Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie mają odroczonego obowiązku szkolnego oraz w stosunku do których wyrażona zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

1) z urzędu - zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły,


2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają.
ROZDZIAŁ IIKatalog praw i obowiązków ucznia§ 1


Uczeń ma prawo do:1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:


1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,


2) do pomocy socjalnej w następującej formie: uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej kolejności,


3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,


4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dóbr innych osób,


5) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,


6) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,


7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,


8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,


9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz możliwości zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,§ 21. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:


1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,


2) przestrzegania zasad kultury współżycia i bezpieczeństwa w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,


3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz rozwój,


4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,


5) po skończonych lekcjach opuścić budynek i teren szkoły ( za wyjątkiem uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela)§ 31. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic ma prawo złożyć na piśmie skargę do dyrektora szkoły.


2. Jeżeli skarga nie wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania dyrektor udziela odpowiedzi w terminie 14 od daty zarejestrowania skargi.


3. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego dyrektor udziela odpowiedzi w terminie 1 miesiąca od daty rejestru skargi.§ 4Kary i nagrody dla uczniów:Katalog nagród:

1) wyróżnienie wobec klasy przez wychowawcę lub innego nauczyciela,


2) pochwała wobec wszystkich uczniów przez dyrekcję szkoły,


3) punkty plusowe według Punktowego Systemu Ocen z Zachowania,


4) list gratulacyjny przekazany na ręce rodziców,


5) nagrody rzeczowe,Katalog kar:

1) upomnienie udzielane przez wychowawcę wobec uczniów danej klasy,


2) nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów,


3) punkty minusowe według Punktowego Systemu Ocen z Zachowania,


4) przeniesienie do innej szkoły w sytuacjach określonych w pkt.6,§ 5Tryb odwołania się od kary.1. Wykonanie kary zawiesza się na czas próbny - nie dłuższy niż pół roku, jeśli uczeń pozyska poręczenie Samorządu Szkolnego, Rady Pedagogicznej,


1) uczeń ma prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej,


2) wychowawca ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej,


3) dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania, decyzja dyrektora jest ostateczna,


Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku uzasadnionego, aspołecznego zachowania ucznia:

1) przejawy demoralizacji (palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, przynależności do destrukcyjnych grup młodzieżowych),


2) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,


3) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły,


4) ucieczki z domu rodzinnego, wagary, powtarzanie klas,


5) notoryczne zachowania przestępcze (kradzieże, szantaż, wymuszanie, fałszowanie, włamania) i innych nagannych zachowań,


Wniosek można wystosować wówczas, gdy nie przyniosły pozytywnego rezultatu następujące działania:

1) skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,


2) różnorodne formy indywidualnej pomocy, możliwe do realizacji w klasie,


3) udział w zajęciach wyrównawczych i innych formach zajęć pozalekcyjnych.DZIAŁ VIIWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


ROZDZIAŁ I


Ogólne założenia WSO


§ 1Cele.1. Przygotowanie szkoły do wprowadzania założeń reformy oświatowej


2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie


3. Zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych


4. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnych informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności


5. Wdrażanie ucznia do samodzielnego planowania jego rozwoju oraz efektywnej samooceny


6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej


7. Wdrażanie do systematycznej pracy


8. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia


9. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach, trudnościach i szczególnych osiągnięciach ucznia


10.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.§ 2Zadania.1. System stopni szkolnych jest systemem komunikacji. Powinien obejmować zbiór wybranych symboli, których znaczenie jest jasno zdefiniowane i jednoznacznie rozumiane przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Ocena powinna być jawna, rzetelna, obiektywna, budząca zaufanie.


2. Ocenianie powinno spełniać funkcję twórcza. Informacją zwrotną dla ucznia i nauczyciela nie jest jedynie ocena, lecz wskazanie i akceptacja innych rozwiązań.


Nauczyciel powinien oceniać:

1) prace, postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy,


2) wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, a czego nie umie,


3) informacyjnie- z pełniejszą niż dotychczas informacją o aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach uczniów.
ROZDZIAŁ IIZasady WSO§ 1Skala ocen bieżących, klasyfikacyjnych, śródrocznych i końcoworocznych1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.


2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego (decyzję o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza). W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.


3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie stosuje się wg skali i w formach przyjętych w szkole. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie raz i końcoworocznie, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez Kuratorium.


4. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne począwszy od klasy IV obowiązują w następującej skali:


stopień celujący - 6


stopień bardzo dobry -5


stopień dobry - 4


stopień dostateczny -3


stopień dopuszczający - 2


stopień niedostateczny - 1


5. Śródroczne i końcoworoczne oceny z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie kryteriów przyjętych w szkole i określa w skali :


wzorowe


dobre


poprawne


nieodpowiednie


Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

1) W klasach I- III ocena klasyfikacyjna i ocena z zachowania śródroczna i końcoworoczna są ocenami opisowymi.


2) Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.7. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:


1) Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania: niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu.


2) Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści: najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności (przystępne), często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.


3) Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują elementy treści: istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe, przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych.


4) Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania: złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, pełne opanowanie programu.


5) Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści: znacznie wykraczające poza program nauczania, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.


3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.


4. Kryteria wymagań z poszczególnych przedmiotów i zajęć dodatkowych opracowują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne od kl. IV i zapoznają z nimi uczniów i rodziców w terminie do 30 września.


5. Kryteria ocen z zachowania w klasach I-III


1) W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. Ocena opisowa uwzględnia w szczególności:


a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (uczestnictwo w życiu klasy, szkoły i środowiska)


b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych (kultura osobista, postawa wobec kolegów i innych osób, respektowanie zasad bezpieczeństwa, właściwy stosunek do przyrody).


2) Dokonując oceny opisowej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę:


a) troskę o właściwą higienę, ubiór, wygląd


b) troskę o własność osobistą i społeczną


c) właściwe zachowanie w szkole (zasady i normy postępowania)


d) rozwijanie własnych zainteresowań (poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności sportowej, artystycznej i społecznej)


e) koleżeńskość


f) obowiązki dyżurnego


g) właściwe zachowanie na wycieczkach


6. Na podstawie punktowego systemu oceny z zachowania w kl. I-III wychowawca przyznaje medale: złoty, srebrny, brązowy lub nie przyznaje medalu.


7. Ocenianie bieżące w klasach I-III:


1) Bieżące osiągnięcia będą odnotowane na arkuszach obserwacyjnych przez nauczyciela.


2) W czasie oceniania prac nauczyciel dostrzegając zaangażowanie, wysiłek i aktywność stosuje komentarz słowny.


3) Informacją dla ucznia i rodzica o postępach w nauce jest krótka recenzja i znak graficzny:


wspaniale (A)


dobrze (B)


słabo (C)


jeszcze tego nie potrafię (D)


4) Podsumowanie postępów w nauce przekazywane jest rodzicom i uczniom informacją w formie ustnej bądź pisemnej.


5) Ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną opisową i dotyczyć będzie konkretnych umiejętności z uwzględnieniem pracy włożonej w ich zdobycie.ROZDZIAŁ IIIZgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych funkcjonujeWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


I PUNKTOWY SYSTEM OCEN Z ZACHOWANIA§ 1Począwszy od klasy IV śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie punktowych kryteriów przyjętych w szkole (teczka PSOZ). Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 200 pkt co odpowiada ocenie dobrej.SKALA OCEN PUNKTACJA


wzorowe - wz. 350 i więcej pkt


dobre - db. 200 - 349 pkt


poprawne - popr. 100 - 199 pkt


nieodpowiednie - ndp. do 99 pktOcenę z zachowania ustala wychowawca klasy po obliczeniu punktów w uwagach negatywnych i pozytywnych. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Uczeń uzyskuje ocenę wzorową z zachowania wg przyjętej punktacji jeśli nie ma uwag negatywnych przekraczających ogółem 50 punktów ujemnych.ROZDZIAŁ IVKLASYFIKACJA I PROMOCJA§ 1Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej:1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry. Uczeń otrzymuje ocenę:


4) semestralną


5) roczną


2. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.

4. Ocena śródroczna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej.


5.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:


1) oceny z zajęć edukacyjnych


2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.


Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

Przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na dwa tygodnie przed posiedzeniem RP. Wpisują oceny do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia. W sytuacji gdy grozi uczniowi ocena niedostateczna informację rodzicowi przekazuje wychowawca (w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu) listem poleconym na miesiąc przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia.

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii PPPP lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków (w ramach zajęć wyrównawczych w kl. I-III, w kl. IV-VI; udzielając rodzicom porad dotyczących pracy z dzieckiem w ramach konsultacji i zebrań rodzicielskich; kierując ucznia do PPPP).

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia.

1) Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć nie może być klasyfikowany z przedmiotu.


2) Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania.


3) Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.


4) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna w trybie głosowania może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny gdy ocena niedostateczna wynika z: usprawiedliwionej absencji ucznia, trudnej sytuacji losowej lub rodzinnej.


5) Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na egzamin klasyfikacyjny gdy ocena ta wynika z rażącego, lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych.


Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

14. Ucznia klas I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub przez PPPP albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).§ 2EGZAMIN KLASYFIKACYJNY:1. Dla uczniów nie klasyfikowanych przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny:


1) w I semestrze w pierwszym tygodniu po feriach zimowych


2) w II semestrze w ostatnim tygodniu wakacji


2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. Zostaje on podany uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).


3. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: nauczyciel przedmiotu egzaminator, dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, rodzic (prawny opiekun).


4. Pytania przygotowuje nauczyciel przedmiotu.


5. Egzamin składa się części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.


6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu.


7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą notatkę o ustnych odpowiedziach.


8. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega odwołaniu.§ 3USTALENIA ODOSZĄCE SIĘ DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO:


1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.


2. W wyjątkowych przypadkach (losowych) Rada Pedagogiczna w trybie głosowania zwykłą większością głosów może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych na wniosek wychowawcy.


3. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


4. Termin egzaminu poprawkowego zostaje podany uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) nie później niż do dnia rozdania świadectw.


5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator.


6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.


7. Nauczyciel występujący jako egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.


9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


10. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną i nie podlega odwołaniu.


11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem pkt. 12).


12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.§ 4SPRAWDZIAN POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY VI:1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej ?komisją okręgową? przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.


2. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.


3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.


4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową.


5. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.


6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.


7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza odpowiednio ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.


8. Wynik sprawdzianu ustala okręgowy zespół egzaminatorów.


9. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.


10. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.


11. Wynik sprawdzianu komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca danego roku.


12. Uczeń w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.


13. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.§ 5FORMY KONTAKTÓW Z RODZICAMI1. zebranie ogólnoszkolne


2. zebranie klasowe


3. indywidualne rozmowy


4. zapowiedziana wizyta w domu ucznia


5. rozmowa telefoniczna


6. korespondencja listowna


7. adnotacja w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym


8. karty oceny pracy i postawy ucznia w szkole


9. gazetka klasowa


10. apel

DZIAŁ VIIPROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY§ 1Na podstawie uchwały z dnia 16.02.2000r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Szkolny Program Wychowawczy po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


Szkoła posiada i realizuje szkolny program wychowawczy zawierający cele określone w podstawie programowej, uwzględniający potrzeby środowiska rodzinnego uczniów i dostosowanych do możliwości szkoły.


Tworząc program wychowawczy szkoła przyjęła za priorytetową następującą dewizę: ?W szkole wychowanie jest ważniejsze, niż wiedza i umiejętności razem wzięte?. Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły jest pomoc w wyrównywaniu szans wszystkim dzieciom poprzez rozwój ich osobowości, wyzwolenie motywacji działania oraz kształtowanie wartości estetycznych, moralnych i duchowych. Poprzez wdrażanie do wzajemnego poszanowania, pełnego zrozumienia, zaufania i tolerancji chcemy przygotować naszych wychowanków do właściwego funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym.§ 2Wszyscy nauczycielewprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego naszej szkoły.§ 3Ustalenia programu obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i rodziców.§ 4Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole i po za nią. Pozytywne zachowania uczniów powinny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.§ 51. Nauczycielowi nie wolno stosować ?terroru? jako metody wychowawczej (co nie oznacza z rezygnacji ze stawiania wymagań ) i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. Winien też przestrzegać w tym względzie zasad zawartych w Statucie Szkoły.


2. Nauczyciel ma obowiązek współdziałać z wychowawcami poszczególnych oddziałów.


3. Ma obowiązek zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady oceniania i promowania, program wychowawczy).§ 61. Każdy uczeń postępuje zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym.


2. Uczeń ma obowiązek stosować się do zaleceń i uwag każdego pracownika szkoły.


3. W nagłych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć na wniosek wychowawcy lub pielęgniarki.§ 71. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.


2. Rodzice są zobowiązani do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności dziecka w szkole. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.


3. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i higienę swojego dziecka.


4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji szkoły o zauważonych, najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.


5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.


6. Rodzice powinni czynnie współuczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.
DZIAŁ VIIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 1Dyrektor szkoły zobowiązany jest umożliwić zapoznanie się z treścią statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.


§ 2Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa o systemie oświaty.§ 3Nowelizowania statutu dokonuje się na wniosek jednego z organów szkoły§ 4Projekt zmian w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna i zatwierdza go stosowną uchwałą§ 5Ze zmianami w statucie zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną zapoznaje rodziców dyrektor szkoły, a uczniów wychowawcy klas.§ 6Na pierwszym zebraniu ogólnym każdego roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców uczniów klasy pierwszej ze statutem obowiązującym w placówce.Lindów, dn. 18.06.2003r.
UCHWAŁARADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 18 czerwca 2003 r.Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67 z późniejszymi zmianami Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zatwierdza


znowelizowany STATUT SZKOŁY.ZNOWELIZOWANY STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LINDOWIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2003r.ZASADY NOWELIZACJI STATUTU


Nowelizacji Statutu Szkoły dokonuje się na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców i innych organów podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Nowelizacji dokonuje się w związku ze zmianami w prawie oświatowym lub w uzasadnionych przypadkach wynikających ze struktury pracy szkoły i warunków jej funkcjonowania.