artykuł nr 1

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY

STATUT

 

Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Gminny Zespół Oświaty zwany dalej „zespołem” prowadzony jest w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

 

 § 2

 1. Siedziba Gminnego Zespołu Oświaty mieści się w Lipiu przy ulicy Częstochowskiej 29.
 2. Obszarem działania Gminnego Zespołu Oświaty jest Gmina Lipie.

 

 

Rozdział II

 

Zakres i przedmiot działania

 

§ 3

Zadaniem Gminnego Zespołu Oświaty jest zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niżej wymienionych jednostek oświatowych:

 

 1. Przedszkola

  a) Przedszkole Publiczne w Lindowie

b) Przedszkole Publiczne w Lipiu

c) Przedszkole Publiczne w Parzymiechach

d) Przedszkole Publiczne w Zimnowodzie

 1. Szkoły Podstawowe

a)   Szkoła im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie

b)   Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu

c)   Szkoła Podstawowa im. K. Ildefonsa Gałczyńskiego w Natolinie

d)   Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach

e)   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szl.

 1. Gimnazja

a)   Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu

b)   Gimnazjum im. Ks. Bonawentury Metlera w Parzymiechach

 

§ 4

 1. Do zadań Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu należy w szczególności:

a)   opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych rocznych planów rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych

b)   w ramach otrzymanych środków prowadzenie obsługi finansowej bieżących wydatków dokonywanych przez poszczególne jednostki oświatowe, na podstawie upoważnień dyrektorów tych jednostek w zakresie:

- płacowym

- rzeczowym

- socjalnym

c)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości

  o zatrudnieniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

d)   nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych przeprowadzonej przez jednostki oświatowe oraz jej rozliczenie;

e)   nadzorowanie zadań w zakresie bieżących remontów przeprowadzanych

  w jednostkach oświatowych;

f)   przedstawianie organom gminy materiałów do podjęcia decyzji w sprawach dotyczących wykonywania zadań organu prowadzącego szkoły lub placówki, w tym między innymi:

- tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek oświatowych;

- nadawania i zmiany nazw placówek oświatowych;

- zatrudniania i zwalniania dyrektorów;

- dokonywania oceny pracy dyrektorów;

- nadawania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;

- zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych.

g)   prowadzenie akt osobowych pracowników Gminnego Zespołu Oświaty, Dyrektorów jednostek,  pracowników zatrudnionych w przedszkolach jedno-oddziałowych oraz wspomaganie w sporządzaniu dokumentacji kadrowej dyrektorów jednostek;

h)   ustalenie wysokości i rozliczanie czynszów lokali mieszkalnych wynajmowanych przez nauczycieli,

i)   wykonywanie innych zadań zleconych przez organy gminy.

 1. W celu wykonywania swoich zadań Gminny Zespół Oświaty współdziała

w szczególności z:

 

- Śląskim Kuratorium Oświaty

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

- Stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi i związkowymi

 

Rozdział III

 

Zarządzanie i organizacja

 

§ 5

Gminnym Zespołem Oświaty kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

 

§ 6

 

Gminny Zespół Oświaty dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

 

§ 7

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu dokonuje Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.
 2. Dyrektor koordynuje pracę we wszystkich jednostkach oświatowych oraz nadzoruje ich działalność.

§ 8

 

Organizację wewnętrzną Gminnego Zespołu Oświaty określa regulamin organizacyjny.

 

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej i majątkowej

 

§ 9

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną finansowaną z budżetu i rozliczającą się z tym budżetem na zasadach określonych dla jednostek budżetowych

 

§ 10

 1. Podstawowymi źródłami finansowania jednostek oświaty są:

- subwencja oświatowa

- dotacja z budżetu gminy

2. Zespół prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego

 1. Zespół realizuje plany finansowe jednostek oświaty zlecone przez poszczególnych dyrektorów

§ 11

 1. Gminny Zespół Oświaty prowadzi własną księgowość w oparciu o typowy plan kont dla  jednostek budżetowych.
 2. Zespół rozlicza się z budżetem gminy.
 3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zespołu z budżetem przeprowadza Skarbnik.

 

§ 12

 1. Majątek Gminnego Zespołu Oświaty i podległych mu jednostek oświatowych stanowi własność Gminy Lipie.
 2. Odpowiedzialność za majątek Gminnego Zespołu Oświaty ponosi jego Dyrektor.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Wykaz jednostek oświatowych w gminie Lipie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

 

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mają być dokonywane w trybie przewidzianym do jego przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XI/98/2004

Rady Gminy Lipie

z dnia 18 marca 2004 roku

 

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z  późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.  7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst:

Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Lipie

uchwala:

 

§ 1

 

Przyjąć statut Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr 82/XVI/95 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty Lipie

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.