artykuł nr 1

 

 

                                                  

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli

z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego

 

 

 

                              Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

  1. pracodawca  lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
  2. młodociany pracownik ukończył  naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wójta(burmistrza, prezydenta miasta)   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie  3 miesięcy od  ukończenia przez młodocianego pracownika  nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 

1.      dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia

przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

2.      umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

3.      dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy i zdanie egzaminu, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 

Dofinansowanie przyznaje wójt ( burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji po stwierdzeniu określonych prawem warunków.

 

 

 

 

 

 

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

 

 

 

 

                                                                                         Lipie, dnia ...............................

 

....................................................

(imię i nazwisko pracodawcy)

 

...................................................

   (adres zamieszkania)

 

 

                                                                      Wójt Gminy Lipie                                                                                  

                                                                      ul. Częstochowska 29

                                                                       42-165 Lipie

 

        

                      Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004r. Nr 256., poz. 2572 – teks jednolity z późn. zmianami), proszę

o dofinansowanie kosztów kształcenia .................................................... młodocianego,

                                                                (imię i nazwisko)

który ukończył naukę zawodu/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

                                                             (właściwe podkreślić)

 

                    Młodociany pracownik kształcił się na podstawie umowy o pracę przez okres:

 

1.      w przypadku nauki zawodu:

-         24 miesięcy,

-         36 miesięcy

       (właściwe podkreślić)

2.      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy przez .......... miesiące.

 

 

                                                                                         .......................................................

                                                                                          (czytelny podpis pracodawcy)

Do wniosku załączam:

 

1.      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia

przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

2.      kopie umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

3.      kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy i zdanie egzaminu, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługujące pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego