artykuł nr 1

Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/2006

Wójta Gminy Lipie z dnia 27 marca 2006r.

 

w sprawie:  wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym                                               

                   kierownicze w Gminnym Zespole Oświaty w Lipiu

 

          Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3a ust.2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,

 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zarządzam, co następujące:

 

§ 1

 

          Wprowadzam procedurę naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Gminnym Zespole Oświaty w Lipiu, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                  

                                                                        

 

 

 

               

                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lipie

                                                                                         Nr 0151/7/2006

                                                                                          z dnia 27 marca 2006r. w sprawie  ustalenia

                                                                                          procedury naboru na wolne stanowiska

                                                                                          urzędnicze, w tym kierownicze 

                                                                                          w Gminnym Zespole Oświaty w Lipiu

 

 

 

 

PROCEDURA

naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze w Gminnym Zespole Oświaty

w Lipiu

 

          Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego i konkurencyjnego dostępu do miejsc pracy na stanowiska,

o których mowa w tytule zarządzenia.

 

I. Postanowienia ogólne:

  

   Ilekroć mowa w niniejszej procedurze o :

  

   1. GZO – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Oświaty w Lipie.

   2. Dyrektorze  – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu.

   3. Konkursie na stanowiska urzędnicze i kierownicze – należy przez to rozumieć konkurs

      na  stanowiska , o których mowa w art. 2 , pkt. 4 ustawy o pracownikach

      samorządowych

       tj. :

-         Główny Księgowy

-         księgowy / st. księgowy

-         podinspektor / inspektor / st. inspektor

-         referent / st. referent

 

II. Przedmiot procedury:

  

     1. Procedura określa zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze zatrudnianych na podstawie umowy o pracę.

     2. Konkurs nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych

i obsługi.

 

III.  Opis postępowania

 

1.Ogłoszenie o konkursie:

   1) Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze jest otwarty

       i konkurencyjny.

   2) Informację o wolnym stanowisku pracy i konkursie na to stanowisko pracy należy podać      

       do publicznej wiadomości poprzez : 

·        zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

·        wywieszenie na tablicy informacyjnej urzędu.

    3) Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności :

·        nazwę i adres jednostki organizacyjnej,

·        określenie stanowiska urzędniczego,

·        wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym,

·        zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

·        miejsce i termin złożenia dokumentów.

    4) Wymagania wobec kandydatów na stanowiska urzędnicze :

·        obywatelstwo polskie

·        kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

·        ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        co najmniej wykształcenie średnie,

·        niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

·        nieposzlakowana opinia.

5) Wymagania wobec kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze :

·        obywatelstwo polskie,

·        kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, zgodnie z odrębnymi przpisami,

·        ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·        niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

·        nieposzlakowana opinia,

·        łącznie co najmniej dwuletni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych

w jednostkach samorządowych lub w służbie cywilnej albo w służbie zagranicznej   lub w innych urzędach państwowych  bądź na kierowniczych stanowiskach państwowych,

·        wykształcenie wyższe,

·        komunikatywność,

·        kreatywność,

·        zdolności analityczne,

·        umiejętności kierowania zespołem.

 

 III. 2. Przyjmowanie dokumentów .

         

1.      Dokumenty aplikacyjne składane są w Sekretariacie Gminnego Zespołu Oświaty

     w Lipiu.

       2. Zarejestrowane dokumenty aplikacyjne przechowywane są przez Inspektora

           ds. Kadr Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu.

       3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych powinien być nie krótszy niż 14 dni   

           od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia.

 

 III. 3. Komisja Konkursowa:

     

   Dyrektor Zespołu  powołuje Komisję Konkursową w drodze odrębnego Zarządzenia.

 

III. 4. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych (I etap).

          

       1. Komisja Konkursowa zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami złożonymi przez   

           kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

       2. Komisja Konkursowa w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów przy

           obecności minimum 2/3 członków komisji, przy czym nie mniej niż 3 członków  

           dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

             3. W skład Komisji Konkursowej  nie mogą być powołane osoby, których łączą 

                 więzi pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego stopnia.

             4. W przypadku decyzji o nie dopuszczeniu kandydata do rozmów kwalifikacyjnych 

                 jest wymagane uzasadnienie pisemne.

       5. Przewodniczący Komisji Konkursowej sporządza listę kandydatów, którzy

           spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie

           i  zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.

      6. Przewodniczący Komisji  informuje kandydatów o dopuszczeniu  

          ich do  etapu konkursu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych, 

          natomiast osobom, które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła  

          zawiadomienie.

 

III. 4.2. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania 

              formalne:

 

          1. Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o 

              naborze oraz dokonaniu wstępnej analizy umieszcza się na stronie 

               internetowej Urzędu, na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w Biuletynie

               Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne

               jakie zostały określone w ogłoszeniu.

          2. Lista, o której mowa w ust.1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich  

              miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

          3. Lista kandydatów, o której mowa wyżej zostanie umieszczona w sposób

              określony w ust. 1 do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 

III. 4.3. Dokonanie analizy końcowej kandydatów ( II etap).

 

          1. Na końcową analizę składają się :

·        rozmowa kwalifikacyjna,

·        test kwalifikacyjny,

                2. Rozmowa kwalifikacyjna.

                    1) Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu

                        z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

                    2) Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać :

·        predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe 

                                        wykonywanie powierzonych mu obowiązków,

·        posiadaną wiedzę na temat działalności jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługującej szkoły w rozumieniu ustawy

      z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

·        obowiązki i zakres odpowiedzialności za stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

                                        cele zawodowe kandydata.

                       3) Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje od 0 do 10 pkt.

                  3. Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych  

                     do wykonywania pracy na danym stanowisku.

                        1) Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym na skalę punktową od 0 do 1,

                            z którego każdy kandydat może otrzymać 10 punktów.

                   4.  Kandydat łącznie z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej może

                           otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 

 III. 5.  Ogłoszenie wyników

 

               1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa wybiera

                   kandydata, który w klasyfikacji  końcowym uzyskał najwyższą liczbą punktów

                  z  testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

               2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę 

                   zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności i badania

                   lekarskie.

 

  III. 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane     

             stanowisko pracy.

  

              1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

              2. Protokół zawiera w szczególności :

·        określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy najlepszych kandydatów , uszeregowanych wg spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

·        uzasadnienie dokonanego wyboru.

  

  III. 7. Podanie do wiadomości wyników naboru

               

               1. Informacja o wynikach naboru zawiera :

                   1) nazwę i adres jednostki,

                   2) określenie stanowiska urzędniczego,

                   3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania

                       w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

                   4) podanie uzasadnienia dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie

                       o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów na stanowisko urzędnicze.

                2. Informację, o której mowa w ust. 1 upowszechnia się na stronie internetowej

                   www.bip.lipie.akcessnet.net , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy

                   informacyjnej urzędu w terminie 14 dni od zatrudnienia kandydata, przez okres

                   co najmniej 3 miesięcy.

                   5) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu

                       3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na        

                       tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów   

                       wymienionych w protokole tego naboru.

  

   III. 8. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

                 

                1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie

                    rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

                2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały

                    się do danego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane,     

                    zgodnie  z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do 

                    archiwum.

                 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane 

                     osobiście przez zainteresowanych.