artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.86.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:
 

  • w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 +” w gminie Lipie w roku 2022,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Lipie z dnia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje odbędą się w terminie od 10 listopada 2022 r. do  24 listopada 2022 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.72.2022 z dnia 16 września 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu  zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/339/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 16 września 2022 r. do 29 września 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 13 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl