artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.17.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie oraz określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać w terminie od 9 lutego 2023 r. do  23 lutego 2023 r.:

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 3

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2023 rok

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.86.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:
 

  • w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 +” w gminie Lipie w roku 2022,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Lipie z dnia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje odbędą się w terminie od 10 listopada 2022 r. do  24 listopada 2022 r.