artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.67.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/139/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 5 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędzie Gminy w Lipiu

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: a.beksa@uglipie.pl
Załączniki:
Formularz konsultacji58 KB
Zarządzenie 385 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Lipie, obręb Kleśniska, oznaczoną jako działka nr 615/1 o powierzchni 0,0012 ha, posiadającą w 1/24 części nieuregulowany stan prawny

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.20.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu i nadania jej statutu.

 

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 19 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie,

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl.
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Lipie, obręb Kleśniska, oznaczoną jako działka nr 598/1 o powierzchni 0,0006 ha, posiadającą w 1/2 części nieuregulowany stan prawny

Załączniki:
Obwieszczenie131 KB
artykuł nr 5

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2024 rok