artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.20.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu i nadania jej statutu.

 

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 19 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie,

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Lipie, obręb Kleśniska, oznaczoną jako działka nr 598/1 o powierzchni 0,0006 ha, posiadającą w 1/2 części nieuregulowany stan prawny

Załączniki:
Obwieszczenie131 KB
artykuł nr 3

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2024 rok

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

Konsultacje odbędą się w terminie od 15 listopada 2023 r. do  29 listopada 2023 r.

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.85.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:
 

  • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do 28 listopada 2023 r.

w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

 w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl