artykuł nr 1

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: m.pyrak@uglipie.pl
artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:

  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu.

  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.68.2020 z dnia 15 października 2020 r. zaprasza mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + "w gminie Lipie w roku 2020.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 28 października 2020 r.

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 5

Informacja o podjęciu przez Gminę Lipie działalności w zakresie telekomunikacji

Informacja Wójta Gminy Lipie

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn.zm.) niniejszym informuję, że Gmina Lipie podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Działalność ta zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipie nr XXIII/149/2020 z dnia 17 września 2020r. w sprawie podjęcia przez Gminę Lipie działalności w zakresie telekomunikacji opublikowaną w biuletynie informacji publicznej gminy Lipie  na stronie http://www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne/Uchwały/Kadencja Rady Gminy 2018-2023/Rok 2020, polega na:

1) budowie lub eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Opis przedsięwzięcia:

Gmina Lipie wraz z partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.  zrealizowały projekt pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego (e-region częstochowski)" („Projekt”). Przez infrastrukturę informatyczną rozumie się budowę sieci światłowodowej szerokopasmowej (szkieletowej) oraz sieci dystrybucyjnej. Projekt stanowił kompleksową inwestycję zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom i instytucjom.

Projekt obejmował wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i Miasta Częstochowa pomiędzy urzędami gminnymi i starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz centrum zarządzania i dystrybucji siecią.

Po zakończeniu realizacji projektu z uwagi na ilość podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego (właścicieli infrastruktury) podmioty te utworzyły Stowarzyszenie  do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego („Stowarzyszenie”). Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące jednocześnie partnerami ww. projektu.

Zadaniem Stowarzyszenia jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną wytworzoną  w ramach projektu na potrzeby lokalnej administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie, w tym utrzymywanie łączności między tymi jednostkami, oraz poprzez usługę hotspot adresowaną do mieszkańców. Stowarzyszenie utrzymuje również trwałość projektu, w tym odpowiada za bieżące usuwanie usterek  i awarii występujących na wykonaniem infrastrukturze. Stowarzyszenie wykonuje powierzone mu zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną oraz zostało wpisane do KRS – pod numerem 0000651264.

Zgodnie z założeniami projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-Region częstochowski" oraz zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) partnerzy projektu podjęli decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przekazaniu funkcji Operatora Infrastruktury Stowarzyszeniu. Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego Operatora infrastruktury.

W celu tymczasowego zarządzania infrastrukturą e-Region zadanie Operatora Infrastruktury wykonywane przez Stowarzyszenie wiąże się z udostępnieniem przez partnerów projektu w tym Gminę Lipie infrastruktury wytworzonej w ramach ww. projektu.

 

Załączniki:
Informacja Do UKEMB