artykuł nr 6

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.85.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:
 

 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do 28 listopada 2023 r.

w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

 w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

artykuł nr 7

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.77.2023 z dnia 11 października 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:
 

 • w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + ” w gminie Lipie w roku 2023, 
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy  Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  na lata 2023-2025, 
 • w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  w miejscowości Troniny.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 października 2023 r. do 24 października 2023 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
artykuł nr 8

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 sierpnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r.  

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędzie Gminy w Lipiu

 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl
Załączniki:
Formularz konsultacji57 KB
Zarządzenie 468 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.17.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Lipie dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Lipie oraz określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 22 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.  

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lipiu

 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 10

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać w terminie od 9 lutego 2023 r. do  23 lutego 2023 r.:

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl