artykuł nr 6

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.40.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

  • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie,
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.

 

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Lipie;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl lub a.beksa@uglipe.pl
artykuł nr 7

Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck

artykuł nr 8

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2020 rok

artykuł nr 9

Rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2020r.

Załączniki:
Rozkład491 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 z dnia 23 października 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Utworzenie  Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenj w Lipiu.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl