artykuł nr 56

WNIOSEK O OSZACOWANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NADZWYCZAJNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

artykuł nr 57

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.46.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 19 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 58

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.36.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Lipiu,
 • ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczycielazatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
Załączniki:
Zarządzenie732 KB
formularz konsultacji70 KB
artykuł nr 59

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

Załączniki:
Wyniki konsultacji108 KB
artykuł nr 60

Ogłoszenie o konsultacjach w w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

 1. w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 11.
 2. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
Zarządzenie297 KB