artykuł nr 41

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2020 rok

artykuł nr 42

Rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2020r.

Załączniki:
Rozkład491 KB
artykuł nr 43

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 z dnia 23 października 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu socjalnego pn. ,,Utworzenie  Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenj w Lipiu.
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 44

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2019 z dnia 19 września 2019 r. zaprasza mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + "w gminie Lipie w roku 2019.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 października 2019 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 45

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 02 września 2019 r. do dnia 16 września 2019 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Lipie,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.