artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

 

 

         WÓJT GMINY LIPIE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości PARZYMIECHY.

 

O p i s  NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 332/1 o powierzchni               11531 m2 zabudowana, położona w miejscowości Parzymiechy, oznaczona księgą wieczystą nr 22778, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie, nieruchomość znajduje się na terenach usług istniejących i projektowanych.

 

C e n a   wywoławcza wynosi: 102.076 zł (wadium wynosi: 10.210 zł).

 

         Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie ,                             ul. Częstochowska 29, pokój nr 7, u Pani Ewy Wieloch, telefon (034) 318-80-32 do 37 wew. 39.

 

         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29 w dniu 18.11.2005 roku o godz. 900 w pokoju nr 19.

 

         Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lipie Nr 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003 B.S. Krzepice O/Lipie w formie gotówkowej do dnia 14.11.2005 roku.

 

         Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przepadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

         Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     W Ó J T

 

                                                                           mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 2

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Parzymiechy

artykuł nr 3

Przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Parzymiechy

Załączniki:
strona 1367 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na osługę i udzielenie kredytu inwestycyjnego

GMINA LIPIE

Ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

Lipie, dnia 28.07.2005 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

            Na podstawie art. 40 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień poniżej 60.000 EURO Gmina Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie powiat kłobucki województwo śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę                 i udzielenie kredytu inwestycyjnego dla inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD w 2005 roku o nazwie „Budowa kanalizacji deszczowej                        w ul. Parkowej i Częstochowskiej w Lipiu” w kwocie 99.218,39 zł w m. Lipie, Gmina Lipie

Zwrot kredytu nastąpi do 30.06.2006 r.

Termin realizacji zamówienia: 30.08.2005 r. do 30.06.2006 r.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat) Urzędu Gminy Lipie                                      ul. Częstochowska 29, nie później niż do dnia 16.08.2005 r.  do godziny 1000

Otwarcie nastąpi w dniu 16.08.2005 r. o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego pokój nr 1.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,  pokój nr 7

Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Cieśla

tel./fax (034) 31-88-032.

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          mgr Stanisław Sieja

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda.

Nr 341 / 7 /2005                                                                                  Lipie, dn.10.06.2005r.

 

 

WÓJT GMINY  LIPIE

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177                 z późniejszymi zmianami, na:

Wykonanie przebudowy ( modernizacji ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda.

Zakres prac do wykonania / zgodnie z przedmiarem robót / :

  1. Droga o długości 300 m i szerokości 4,00 m o powierzchni 1200 m²

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin realizacji zamówienia : 15 września 2005r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego :  42 – 165 Lipie, ul. Częstochowska 29, pokój nr 7.

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunków określonych     w w/w artykule będzie dołączenie do oferty:

  1. Oświadczenia w/g wzoru – zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
  3. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach, opłatach i składkach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu sprawdzania ich spełnienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Anna Cieśla, Ewa Wieloch pokój nr 7,            w godz. 8.00 – 15.00

                                                                                              Tel. (0-34) 318-80-32 wew. 39

 

Ofertę zamkniętą i opisaną na kopercie: „Przebudowy  ( modernizacji ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Parzymiechy - Zimnowoda” – nie otwierać przed sesją otwarcia, należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipiu ul Częstochowska 29 do dnia 1 lipca 2005r. do godziny 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2005r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Lipiu, pok. nr 19.

 

                                                                                  WÓJT

                                                                        mgr Stanisław Sieja