artykuł nr 1

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt gminy Lipie, jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się jesienią tego roku.

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. W związku z powyższym w dniu 15 czerwca br. rozpoczął się nabór na rachmistrzów terenowych. Potrwa do 8 lipca br.

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończony 18 rok życia,
  • miejsce zamieszkania na terenie gminy Lipie,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, poprzez wypełnienie i złożenie formularza w Urzędzie Gminy Lipie (formularz dostępny poniżej). Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie realizowane za pomocą aplikacji e/m-learning, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60% pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego.

O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów). Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.