artykuł nr 1

XLII Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 29 grudnia 2021 roku

XL Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  29 grudnia 2021 roku /środa/ o godz. 9:00  odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
 9. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.(opinia)
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(opinia)
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Lipie. (opinia)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.(XLII/.../2021)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2022.(XLII/.../2021)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.(XLII/.../2021)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.(XLII/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2022 rok. (XLII/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.(XLII/.../2021)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027.(XLII/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.(XLII/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 roku.(XLII/.../2021)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych.
 25. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski