artykuł nr 1

LXX Sesję Rady Gminy Lipie w 30 listopada 2023 roku

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godz. 9:00 odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące pracy Urzędu Gminy Lipie. 
 9. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 
 10. Prezentacja inwestycji gminnych, powiatowych i krajowych prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla – Jasiak. 
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LXIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. 
 13. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (LXX/.../2023)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.(LXX/.../2023)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (LXX/.../2023)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.(LXX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(LXX/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.(LXX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.(LXX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.(LXX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Lipie.(LXX/.../2023)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 
 28. Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Gminy Lipie.
   

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski