artykuł nr 1

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe

Stawki za śmieci  w 2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe

Jeżeli mieszkańcy posesji będą zbierać odpady w sposób selektywny tj. z podziałem na frakcje, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami będzie wynosić 19,50 zł brutto od osoby.

Opłata naliczana jest miesięcznie jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość (z deklaracji) oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Jeżeli mieszkańcy posesji nie zastosują się do obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata za gospodarowanie odpadami może zostać naliczona decyzją administracyjną na podstawie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 58,50 zł brutto od osoby, za każdy miesiąc, w którym nie prowadzono należytej segregacji odpadów.

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami dla jednej posesji będzie wynosić 181,90 zł, dla użytkowników zbierających odpady w sposób selektywny.

Jeżeli użytkownicy posesji nie zastosują się do obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, roczna opłata za gospodarowanie odpadami może zostać naliczona decyzją administracyjną na podstawie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 363,80 zł dla posesji.