artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe


Terminy składania deklaracji


Nieruchomości zamieszkałe

  Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na posesji pierwszego mieszkańca.

Nową deklarację (lub zmianę deklaracji) składamy w przypadku zmiany:

  • liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. wyprowadzka lub wprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, śmierć osoby itp.),
  • danych osoby składającej pierwszą deklarację (np. zmiana właściciela nieruchomości),
  • adresu punktu wytwarzania (odpadów zawarcie lub zakończenie umowy najmu).

Należy ją złożyć  nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. jeśli na posesji zamieszkała nowa osoba w grudniu 2019 r. to nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jeśli na nieruchomości nikt nie mieszka należy złożyć deklarację „zerową”, na podstawie której nie będzie naliczana opłata za śmieci.

Dodatkowe wymagane dokumenty. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania są to np.: umowa najmu lokalu potwierdzająca zamieszkanie w innej miejscowości, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie w innej miejscowości. Jeżeli zmiana dotyczy ucznia/studenta, który zamierza przeprowadzić się do innej miejscowości w celu kontynuowania nauki, należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, szkoły lub akademika. W przypadku śmierci mieszkańca należy dołączyć akt zgonu.

Nie ma możliwości zmiany deklaracji w celu zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość w związku z tym, że jeden z mieszkańców, przebywa przez większą część tygodnia w delegacji lub trasie, np. pracuje jako zawodowy kierowca.

Za nieterminowe składanie deklaracji właścicielowi nieruchomości może zostać wymierzona kara grzywny.


Domki letniskowe

Pierwszą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Nową deklarację (zmianę deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych osoby składającej pierwszą deklarację, zmiany adresu punktu wytwarzania odpadów, czy w przypadku, gdy nieruchomość jest wykorzystywana przez cały rok na cele mieszkaniowe, a nie czasowo. Zgłoszenie należy dokonać nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku, gdy na nieruchomości zaprzestano wytwarzania odpadów należy złożyć deklarację „zerową”, na podstawie której nie będzie naliczana opłata za śmieci.


Deklaracja, a decyzja administracyjna

Po akceptacji przez urząd złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłat (numer konta bankowego) za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, jeśli:

  • właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • urząd ma uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
  • stwierdzenia braku segregacji odpadów,

wójt gminy Lipie w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja zostanie przesłana do właściciela nieruchomości wraz z informacją o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Wzór deklaracji na stronie http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4077/akt.pdf

Załączniki:
Wzór deklaracji642 KB