artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego w granicach administracyjnych gminy Lipie

Lipie, 19 lutego 2024 r.

WÓJT GMINY LIPIE

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LIPIE

o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego w granicach administracyjnych
gminy Lipie

  Na podstawie art. 13i ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art.54 ust.3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu uchwały nr  LXXI/462/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.

Składając wniosek do ww. projektu planu ogólnego należy podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, w przypadku posiadania takiego adresu, a także należy wskazać, czy składający wniosek jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą. Dodatkowo można podać dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz do wypełnienia dostępny jest
w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lipie www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne / Ochrona Środowiska / informacje o środowisku /ogłoszenia oraz www.lipie.pl.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu ogólnego do dnia 29 marca 2024r.:

  • na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie,  ul.  Częstochowska 29;
  • w pok. nr 2 Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@uglipie.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Lipie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzony zostanie przed rozpoczęciem konsultacji społecznych i zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipie oraz www.lipie.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 2 Urzędu Gminy Lipie lub pod nr tel. 34 318 80 32-35 wew. 42 w godzinach pracy urzędu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. nr 2 Urzędu Gminy Lipie.

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

 

Załączniki:
RODO17 KB
wzór wniosku174 KB
uchwała o przystąpieniu198 KB
Obwieszczenie602 KB