główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.  

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
Załączniki:
Zarządzenie 441.479 KB
Uchwała 213.477 KB
Formularz konsultacji 68.646 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie nr PO.ZUZ.5.421.740.2018.WS w sprawie udzielenia GDDKiA w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- wykonanie drenażu

Załączniki:
decyzja 363.229 KB
artykuł nr 3

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Procedura - ubój na użytek własny.

Załączniki:
wytyczne 301.189 KB
artykuł nr 4

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2019 rok

artykuł nr 5

Terminarz dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 34.814 KB
artykuł nr 6

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5 grudnia 2018 roku

Załączniki:
Załącznik 710.392 KB
artykuł nr 7

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Tarpan" w Mokrej w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 361.123 KB
artykuł nr 8

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 50.290 KB
artykuł nr 9

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Sarna" w Lipiu w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
terminarz 71.980 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 z dnia 26 września 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
zarządzenie 353.478 KB
uchwała 206.811 KB
formularz konsultacji 69.822 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
Załączniki:
Zarządzenie 649.635 KB
Formularz 70.523 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.61.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.

w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Załączniki:
Zarządzenie 889.069 KB
Program ?Przeciw grypie 65+? 680.920 KB
Formularz 70.113 KB
artykuł nr 13

WNIOSEK O OSZACOWANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NADZWYCZAJNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

artykuł nr 14

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.46.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 19 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 15

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.36.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Lipiu,
 • ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczycielazatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
Załączniki:
formularz konsultacji 70.437 KB
Zarządzenie 732.031 KB
artykuł nr 16

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

Załączniki:
Wyniki konsultacji 107.966 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o konsultacjach w w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.19.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

 1. w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 11.
 2. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
Zarządzenie 296.691 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 7 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 2.
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

 

artykuł nr 19

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

Załączniki:
Zaproszenie do konsultacji 89.433 KB
Projekt programu 196.354 KB
Formularz zgłaszania uwag 31.500 KB
artykuł nr 20

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

artykuł nr 21

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Sarna" Lipiu w sezonie łowieckim 2017/2018

Załączniki:
Terminarz 98.706 KB
artykuł nr 22

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" Kleśniskach w sezonie łowieckim 2017/2018

Załączniki:
Terminarz 83.563 KB
artykuł nr 23

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie wzorów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze KBW w Częstochowie

artykuł nr 24

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie sprzedaży zwierząt na targowiskach

Załączniki:
Załącznik 56.375 KB
artykuł nr 25

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2017 rok

artykuł nr 26

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2017 roku.

Załączniki:
Wykaz 68.678 KB
artykuł nr 27

Kalendarz polowań koła łowieckiego Sarna w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 28

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Zawiadomienie 65.765 KB
Decyzja 505.982 KB
artykuł nr 29

Kalendarz polowań koła łowieckiego Rogacz w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 30

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń prosi wszystkich hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z zamieszczoną niżej ulotką.

  Ponadto informuje, że każdy przypadek odnalezienia martwego dzika na terenie gminy Lipie należy niezwłoczne zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, aby można było pobrać materiał do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

obrazek
Załączniki:
Załącznik 177.777 KB
artykuł nr 31

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 19 sierpnia 2016 r., terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 138.330 KB
artykuł nr 32

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku  informuje, że  w  dniach  19.05-28.05.2016 r. na  terenie  całego  województwa  śląskiego  odbędzie  się  wykładanie  z  samolotów szczepionki  przeciw  wściekliźnie  dla  lisów  wolno  żyjących .Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.

 

Załączniki:
Informacja prasowa 138.839 KB
Plakat 157.092 KB
artykuł nr 33

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łyżniakiz przysiółek wsi Danków na przysiółek wsi Troniny

artykuł nr 34

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Na Dukcie, stanowiącej część wsi Wapiennik

artykuł nr 35

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Danków-Osada, stanowiącej część wsi Danków

artykuł nr 36

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwy kolonii: Rębielice Szlacheckie

artykuł nr 37

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2016 roku.

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 23.451 KB
artykuł nr 38

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 29 lutego 2016 r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załącznku

Załączniki:
Załącznik 40.536 KB
artykuł nr 39

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 115.131 KB
artykuł nr 40

Zmiany organizacyjne dotyczące instytucji kultury działających na terenie gminy Lipie.Rada Gminy Lipie w dniu 11 grudnia 2015r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia instytucji kultury wraz z uzasadnieniem.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Załącznik 192.867 KB
artykuł nr 41

Informacja o projekcie pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski",współfinansowanym przez 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Unię Europejską

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Projekt w swoim założeniu pokryje znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletową, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakuje lub jest do niej utrudniony dostęp.  

Budowa infrastruktury informatycznej:

 • Podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów.
 • Umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach.
 • Pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.
 • Zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy
  jej efektywność.
 •  Przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz przyczyni się do rozwoju nowych usług około informatycznych.

 

Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa.

Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

W ramach projektu zaplanowana jest budowa infrastruktury światłowodowej
o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi, stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.

Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

Koszt projektu kształtuje się w wysokości 23 950 800,35 zł., gdzie  wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł. jako wkład własny została zabezpieczona w budżetach 30 Partnerów projektu.

 

artykuł nr 42

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 31 grudnia 2015r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 38.906 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie 565.383 KB
artykuł nr 44

Kalendarz polowań koła łowieckiego "Rogacz" w sezonie łowieckim 2015/2016

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 96.195 KB
artykuł nr 45

Kalendarz polowań koła łowieckiego ,,Sarna? w sezonie łowieckim 2015/2016

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 98.160 KB
artykuł nr 46

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie?.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 427.754 KB
artykuł nr 47

Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 60.984 KB
artykuł nr 48

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Zawiadomienie 458.815 KB
artykuł nr 49

Obwieszczenie z dnia 25.05.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 63.099 KB
artykuł nr 50

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach 477.290 KB
artykuł nr 51

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwiesczenia w zalącznikach

artykuł nr 52

Zalecenia wykonania zabiegów ochrony roślin

Treść zaleceń w załączniku

Załączniki:
Załącznik 133.270 KB
artykuł nr 53

Informacja o wyborach do rad powiatowych ŚIR

Treśc informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 576.661 KB
artykuł nr 54

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipieo konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Troninyw sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troninyz "przysiółek wsi Danków" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 203.649 KB
Zarządzenie 322.289 KB
Formularz uwag 38.665 KB
Protokół z konsultacji społecznych 209.235 KB
artykuł nr 55

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Chałków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Chałkówz "część wsi Albertów" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 203.735 KB
Zarządzenie 315.283 KB
Formularz uwag 38.561 KB
Protokół z konsultacji społecznych 208.575 KB
artykuł nr 56

Informacja KRUS o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenie społecznego rolników

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 57

Wykazy Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2015 roku.

artykuł nr 58

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca uboju i utylizacji zwierząt gospodarskich

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 59

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2014/2015

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 693.674 KB
artykuł nr 60

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Sarna" w Lipiu w sezonie łowieckim 2014/2015.

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.075 MB
artykuł nr 61

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 591.637 KB
artykuł nr 62

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 553.514 KB
artykuł nr 63

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 504.490 KB
artykuł nr 64

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 390.982 KB
artykuł nr 65

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Lipie

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 44.314 KB
artykuł nr 66

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.038 MB
artykuł nr 67

Informacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie dotycząca wydłużenia kursu relacji Częstochowa - Parzymiechy

Załączniki:
Informacja 92.010 KB
artykuł nr 68

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 406.402 KB
artykuł nr 69

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 398.350 KB
artykuł nr 70

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 405.635 KB
artykuł nr 71

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 68.150 KB
artykuł nr 72

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 548.628 KB
artykuł nr 73

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 502.629 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 522.685 KB
artykuł nr 75

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego- polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie".

Załączniki:
Obwieszczenie 620.142 KB
artykuł nr 76

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat wirusa Schmallenberg.

Informacja w załączniku

Załączniki:
Załącznik 217.813 KB
artykuł nr 77

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 84.063 KB
artykuł nr 78

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 427.829 KB
artykuł nr 79

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mieszkańcy Gminy mogą wnosić swoje uwagi do projektu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.jasinska@uglipie.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie do dnia 11 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Projekt uchwały 206.798 KB
artykuł nr 80

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 81

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach  

artykuł nr 82

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 78.126 KB
artykuł nr 83

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

 

  I N F O R M A C J A

 

  

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dniem 31 grudnia 2010r

  na terenie administrowanym  przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach zniesione zostały

  cztery Komendy Uzupełnień : w LUBLIŃCU, Mysłowicach,Tarnowskich Górach  i Żywcu.

Od 1 stycznia 2011 roku mieszkańcy Gminy LIPIE  przynależą do Wojskowej

 Komendy Uzupełnień  w  Częstochowie  ul. Legionów nr 20 ; 42-213 Częstochowa.

 Powodem zmian w strukturach Wojska Polskiego  jest zniesienie powszechnego  poboru

 do wojska i wprowadzenie   armi  zawodowej.

  

 Dane teleadresowe:

 

Godziny otwarcia :

Poniedziałek : 7.30 – 17.00

Wtorek :   7.30 -  15.30

Środa :   7.30 -  15.30

Czwartek: 7.30 -  15.30

Piątek : 7.30 - 15.30

 

Telefony:

Punkt Obsługi Interesantów  : 34/ 324-26-64

Komendant  WKU   :   34/324-66-15

  FAX              :   34/324-26-64 w. 215

 

Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl