główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

artykuł nr 2

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Sarna" Lipiu w sezonie łowieckim 2017/2018

Załączniki:
Terminarz 98.706 KB
artykuł nr 3

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" Kleśniskach w sezonie łowieckim 2017/2018

Załączniki:
Terminarz 83.563 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie wzorów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze KBW w Częstochowie

artykuł nr 5

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie sprzedaży zwierząt na targowiskach

Załączniki:
Załącznik 56.375 KB
artykuł nr 6

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2017 rok

artykuł nr 7

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2017 roku.

Załączniki:
Wykaz 68.678 KB
artykuł nr 8

Kalendarz polowań koła łowieckiego Sarna w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 9

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie" wraz decyzją kończącą postępowanie.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Zawiadomienie 65.765 KB
Decyzja 505.982 KB
artykuł nr 10

Kalendarz polowań koła łowieckiego Rogacz w sezonie łowieckim 2016/2017

Treść kalendarza w załączniku

artykuł nr 11

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń prosi wszystkich hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z zamieszczoną niżej ulotką.

  Ponadto informuje, że każdy przypadek odnalezienia martwego dzika na terenie gminy Lipie należy niezwłoczne zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, aby można było pobrać materiał do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

obrazek
Załączniki:
Załącznik 177.777 KB
artykuł nr 12

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 19 sierpnia 2016 r., terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 138.330 KB
artykuł nr 13

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Szczepienie Lisów przeciw wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku  informuje, że  w  dniach  19.05-28.05.2016 r. na  terenie  całego  województwa  śląskiego  odbędzie  się  wykładanie  z  samolotów szczepionki  przeciw  wściekliźnie  dla  lisów  wolno  żyjących .Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.

 

Załączniki:
Informacja prasowa 138.839 KB
Plakat 157.092 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łyżniakiz przysiółek wsi Danków na przysiółek wsi Troniny

artykuł nr 15

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Na Dukcie, stanowiącej część wsi Wapiennik

artykuł nr 16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwymiejscowości: Danków-Osada, stanowiącej część wsi Danków

artykuł nr 17

Ogłoszenie o konsultacjach społecznychw sprawie zniesienia urzędowej nazwy kolonii: Rębielice Szlacheckie

artykuł nr 18

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2016 roku.

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 23.451 KB
artykuł nr 19

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 29 lutego 2016 r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załącznku

Załączniki:
Załącznik 40.536 KB
artykuł nr 20

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 115.131 KB
artykuł nr 21

Zmiany organizacyjne dotyczące instytucji kultury działających na terenie gminy Lipie.Rada Gminy Lipie w dniu 11 grudnia 2015r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia instytucji kultury wraz z uzasadnieniem.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Załącznik 192.867 KB
artykuł nr 22

Informacja o projekcie pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski",współfinansowanym przez 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Unię Europejską

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Projekt w swoim założeniu pokryje znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletową, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakuje lub jest do niej utrudniony dostęp.  

Budowa infrastruktury informatycznej:

  • Podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów.
  • Umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach.
  • Pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.
  • Zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy
    jej efektywność.
  •  Przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz przyczyni się do rozwoju nowych usług około informatycznych.

 

Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa.

Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

W ramach projektu zaplanowana jest budowa infrastruktury światłowodowej
o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi, stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.

Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

Koszt projektu kształtuje się w wysokości 23 950 800,35 zł., gdzie  wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł. jako wkład własny została zabezpieczona w budżetach 30 Partnerów projektu.

 

artykuł nr 23

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu do 31 grudnia 2015r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 38.906 KB
artykuł nr 24

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie 565.383 KB
artykuł nr 25

Kalendarz polowań koła łowieckiego "Rogacz" w sezonie łowieckim 2015/2016

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 96.195 KB
artykuł nr 26

Kalendarz polowań koła łowieckiego ,,Sarna? w sezonie łowieckim 2015/2016

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 98.160 KB
artykuł nr 27

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie?.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 427.754 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 60.984 KB
artykuł nr 29

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Zawiadomienie 458.815 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie z dnia 25.05.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 63.099 KB
artykuł nr 31

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach 477.290 KB
artykuł nr 32

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwiesczenia w zalącznikach

artykuł nr 33

Zalecenia wykonania zabiegów ochrony roślin

Treść zaleceń w załączniku

Załączniki:
Załącznik 133.270 KB
artykuł nr 34

Informacja o wyborach do rad powiatowych ŚIR

Treśc informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 576.661 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipieo konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Troninyw sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Troninyz "przysiółek wsi Danków" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 203.649 KB
Zarządzenie 322.289 KB
Formularz uwag 38.665 KB
Protokół z konsultacji społecznych 209.235 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Chałków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Chałkówz "część wsi Albertów" na "wieś"

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 203.735 KB
Zarządzenie 315.283 KB
Formularz uwag 38.561 KB
Protokół z konsultacji społecznych 208.575 KB
artykuł nr 37

Informacja KRUS o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenie społecznego rolników

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 38

Wykazy Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2015 roku.

artykuł nr 39

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca uboju i utylizacji zwierząt gospodarskich

Treść informacji w załącznikach

artykuł nr 40

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2014/2015

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 693.674 KB
artykuł nr 41

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego "Sarna" w Lipiu w sezonie łowieckim 2014/2015.

Treść kalendarza w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.075 MB
artykuł nr 42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 591.637 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 553.514 KB
artykuł nr 44

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 504.490 KB
artykuł nr 45

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 390.982 KB
artykuł nr 46

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Lipie

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 44.314 KB
artykuł nr 47

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.038 MB
artykuł nr 48

Informacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie dotycząca wydłużenia kursu relacji Częstochowa - Parzymiechy

Załączniki:
Informacja 92.010 KB
artykuł nr 49

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 406.402 KB
artykuł nr 50

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 398.350 KB
artykuł nr 51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 405.635 KB
artykuł nr 52

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 68.150 KB
artykuł nr 53

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 548.628 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 502.629 KB
artykuł nr 55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 522.685 KB
artykuł nr 56

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego- polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie".

Załączniki:
Obwieszczenie 620.142 KB
artykuł nr 57

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat wirusa Schmallenberg.

Informacja w załączniku

Załączniki:
Załącznik 217.813 KB
artykuł nr 58

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 84.063 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 427.829 KB
artykuł nr 60

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mieszkańcy Gminy mogą wnosić swoje uwagi do projektu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.jasinska@uglipie.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie do dnia 11 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Projekt uchwały 206.798 KB
artykuł nr 61

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 62

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach  

artykuł nr 63

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 78.126 KB
artykuł nr 64

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

 

  I N F O R M A C J A

 

  

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dniem 31 grudnia 2010r

  na terenie administrowanym  przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach zniesione zostały

  cztery Komendy Uzupełnień : w LUBLIŃCU, Mysłowicach,Tarnowskich Górach  i Żywcu.

Od 1 stycznia 2011 roku mieszkańcy Gminy LIPIE  przynależą do Wojskowej

 Komendy Uzupełnień  w  Częstochowie  ul. Legionów nr 20 ; 42-213 Częstochowa.

 Powodem zmian w strukturach Wojska Polskiego  jest zniesienie powszechnego  poboru

 do wojska i wprowadzenie   armi  zawodowej.

  

 Dane teleadresowe:

 

Godziny otwarcia :

Poniedziałek : 7.30 – 17.00

Wtorek :   7.30 -  15.30

Środa :   7.30 -  15.30

Czwartek: 7.30 -  15.30

Piątek : 7.30 - 15.30

 

Telefony:

Punkt Obsługi Interesantów  : 34/ 324-26-64

Komendant  WKU   :   34/324-66-15

  FAX              :   34/324-26-64 w. 215

 

Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl