artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Lipie położonych w miejscowościach Albertów i Danków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lipie, 24 grudnia 2020r.

Wójt Gminy Lipie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Lipie

położonych w miejscowościach Albertów i Danków

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r. poz.293 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 z późn.zm) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków, sporządzonego w granicach określonych w uchwałach nr:

XLII/314/2018 Rady Gminy Lipie z dnia  9 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Albertów,

IX/63/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w Dankowie,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 31 grudnia 2020r. do 20 stycznia 2021r., w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne / Ochrona Środowiska / informacje o środowisku /ogłoszenia oraz www.lipie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021r. o godzinie 14.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pomocą platformy zoom. W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby, które do 11 stycznia 2021r. zgłoszą na adres email: sekretariat@uglipie.pl chęć udziału w dyskusji. W zgłoszeniu podać należy adres e-mail, na który zostanie przesłany link, umożliwiający udział w dyskusji.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2021r., w następujący sposób:

 • na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu;
 • na piśmie pocztą na adres Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie,  ul.  Częstochowska 29;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@uglipie.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, w sposób i w terminie określonym powyżej.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipie.

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Lipie położonych w miejscowościach Albertów i Danków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Lipie, 17 września 2020r.

Wójt Gminy Lipie

 

RL.6721.2-3.2019

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Lipie

położonych w miejscowościach Albertów i Danków

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020r. poz.293 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 z późn.zm) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków, sporządzonego w granicach określonych w uchwałach nr:

 • XLII/314/2018 Rady Gminy Lipie z dnia  9 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Albertów,
 • IX/63/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w Dankowie,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 29 września 2020r. do 19 października 2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, 42–165 Lipie, ul. Częstochowska 29 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne / Ochrona Środowiska / informacje o środowisku /ogłoszenia oraz www.lipie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  13 października 2020r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu ul. Częstochowska 95.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2020r., w następujący sposób:

na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu;

na piśmie pocztą na adres Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie,  ul.  Częstochowska 29;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@uglipie.pl lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipie.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lipie, 28 lipca 2020r.

Wójt Gminy Lipie

 

RL.6720.1.2018

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY  LIPIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 z późn.zm) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie, sporządzonego w zakresie określonym w uchwale Nr XLII/313/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie – w dniach od 05 sierpnia 2020r. do 25 sierpnia 2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, 42–165 Lipie, ul. Częstochowska 29 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne / Ochrona Środowiska / informacje o środowisku /ogłoszenia oraz www.lipie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  18 sierpnia 2020r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu ul. Częstochowska 95.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020r., w następujący sposób:

 • na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu;
 • na piśmie pocztą na adres Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie,ul.  Częstochowska 29;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany Studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipie.

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

  Lipie, 5 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Lipie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2020 poz. 6 z późn.zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 08 czerwca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.,
projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębach ewidencyjnych gminy Lipie:
Albertów, Brzózki, Danków, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lindów, Lipie, Łyźniaki, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda

 

Z projektami planów można zapoznać się:

 • na stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne / Ochrona Środowiska / informacje o środowisku /ogłoszenia;
 • w bezpiecznej strefie Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu.

 

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie  projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2020 roku w następujący sposób:

 • na piśmie lub ustnie do protokołu w bezpiecznej strefie Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy urzędu;
 • na piśmie pocztą na adres Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie,ul.  Częstochowska 29;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP /UGLIPIE/SkrytkaESP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Pismo w sprawie zastrzeżeń i wniosków powinno zawierać w szczególności: nazwisko, imię, adres korespondencyjny, przedmiot wniosku: numer działki, obręb ewidencyjny, opis zastrzeżeń lub wniosków.

 

Zawiadamiam jednocześnie, że:

 • projekty planów zostały sporządzone na zlecenie Starosty Kłobuckiego przez firmę LAS-R sp. z o.o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków na okres: 01.01.2021 r. - 31.12.2030r.;
 • uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego;
 • dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Kłobucku ze stanem na dzień 20.01.2020r.;
 • poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
 • nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (Ls)
 • uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzen
 • STAWIENNICTWO JEST NIEOBOWIĄZKOWE !!!!
 • działki można sprawdzić na geoportalu: mapy.powiatklobucki.pl
artykuł nr 5

Konsultacje społeczne dokumentu Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Wojewodztwa Śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2020-02-24

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

ogłasza,

konsultacje projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.
Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 0.06).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Polityki wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych
i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

 

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

 

lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 06 pod ww. adresem. Uwagi można przekazywać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

 

Załączniki:

formularz zgłaszania uwag do dokumentów.doc

Polityka gospodarki niskoemisyjnej.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

na stronie :

https://rcas.slaskie.pl/content/polityka-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-wojewodztwa-slaskiego-regionalna-polityka-energetyczna-do-roku-2030