artykuł nr 51

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Procedura - ubój na użytek własny.

Załączniki:
wytyczne301 KB
artykuł nr 52

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2019 rok

artykuł nr 53

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.70.2018 z dnia 26 września 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl
Załączniki:
formularz konsultacji70 KB
uchwała207 KB
zarządzenie353 KB
artykuł nr 54

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.  

  • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
Załączniki:
Formularz71 KB
Zarządzenie650 KB
artykuł nr 55

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.61.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.

w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Załączniki:
Formularz70 KB
Program ?Przeciw grypie 65+?681 KB
Zarządzenie889 KB