artykuł, nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM w 2021r. DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.: „Wymiana kotłów węglowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipie”

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-12-31

artykuł, nr 2

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-05-31

artykuł, nr 3

Dofinansowanie z programu STOP SMOG

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-03-31

artykuł nr 4

Dofinansowania z Gminnego Programu - dotacje do wymiany pieców węglowych

Termin naboru: od stycznia do końca czerwca każdego roku

Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto określonych w  regulaminie Programu, lecz nie więcej niż 6000,00 brutto dla jednego budynku lub lokalu

Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z terenu gminy Lipie. W ramach programu można otrzymać dotacje ze środków budżetu gminy na wymianę starego źródła ciepła na węgiel oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym.

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub nieruchomości lokalowej, w której odbędzie się modernizacja np. aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, wydruk elektroniczny księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienia sądowe, decyzja administracyjna. W przypadku współwłasności należy dołączyć zgody pozostałych współwłasności.

b) dokumentację zdjęciową kotłowni i starego źródła ciepła, w tym fotografię tabliczki znamionowej (jeśli jest);

c) W przypadku lokali mieszkalnych należy dołączyć zaświadczenie zarządcy nieruchomości, a w przypadku braku zarządcy oświadczenie wnioskodawcy, że brak jest centralnego ogrzewania dla całego budynku oraz nie jest planowana jego budowa w okresie 5 lat od złożenia wniosku (dotyczy lokalu w budynku, w którym są co najmniej  3 lokale)

Informacje na temat programu udzielane są  w pokoju 21  Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

oraz pod tel. 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 w godzinach pracy urzędu gminy Lipie,

artykuł nr 5

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Termin naboru: przez cały rok kalendarzowy


CZYSTE POWIETRZE jest to program skierowany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

https://czystepowietrze.gov.pl/

 


 

W ramach porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach w urzędzie gminy Lipie otwarty został punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, w którym mieszkańcy mogą otrzymać informacje o programie oraz pomoc przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji.

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

zlokalizowany jest  w pokoju 21  Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

tel. 34 318 80 32-35 wew. 39

punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu gminy Lipie

Ilość złożonych wniosków na dzień 31.03.2024  -  417

Liczba zawartych umów: 380

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 282

Kwota wypłaconej dotacji  7 078 963,98 zł


 

 

    Dostępne kategorie:
    jakość powietrza
    dotacje