artykuł nr 1

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

artykuł nr 2

Dofinansowanie z programu STOP SMOG

Deklaracja do programu STOP SMOG

  Stop Smog to rządowy program zakładający udzielenie wsparcia w zakresie wymiany bądź likwidacji źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Z programu mogą skorzystać osoby, których próg dochodowy nie przekroczy 1500,00 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, oraz 2100,00 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Program przewiduje dofinansowanie w wysokości 90% kosztów inwestycji, w tym 70% ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz 20% z budżetu gminy Lipie. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie 10 % wydatków. Warunkiem przystąpienia gminy do programu jest wyrażenie chęci udziału w programie, co najmniej 20 właścicieli nieruchomości, w których konieczna jest wymiana źródła ciepła w budynku.

Deklarację można składać w skrzynce podawczej Urzędu Gminy Lipie w terminie od 4 stycznia do 15 lutego 2021r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo Lokalne/ Ochrona środowiska/ Ochrona Powietrza/ Dotacje.

Załączniki:
Deklaracja wstępna30 KB
artykuł nr 3

Dofinansowania z Gminnego Programu - dotacje do wymiany piecy węglowych

Termin naboru: od stycznia do końca kwietnia każdego roku

Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi do 40% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto określonych w  regulaminie Programu, lecz nie więcej niż 4000,00 brutto dla jednego budynku lub lokalu

Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z terenu gminy Lipie. W ramach programu można otrzymać dotacje ze środków budżetu gminy na wymianę starego źródła ciepła na węgiel oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym.

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub nieruchomości lokalowej, w której odbędzie się modernizacja np. aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, wydruk elektroniczny księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienia sądowe, decyzja administracyjna. W przypadku współwłasności należy dołączyć zgody pozostałych współwłasności.

b) dokumentację zdjęciową kotłowni i starego źródła ciepła, w tym fotografię tabliczki znamionowej (jeśli jest);

c) W przypadku lokali mieszkalnych należy dołączyć zaświadczenie zarządcy nieruchomości, a w przypadku braku zarządcy oświadczenie wnioskodawcy, że brak jest centralnego ogrzewania dla całego budynku oraz nie jest planowana jego budowa w okresie 5 lat od złożeniawniosku (dotyczy lokalu w budynku, w którym są co najmniej  3 lokale)

Informacje na temat programu udzielane są  w pokoju 21  Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

oraz pod tel. 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 w godzinach pracy urzędu gminy Lipie,

artykuł nr 4

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Termin naboru: przez cały rok kalendarzowy

Wysokość dofinansowania: Wielkość dofinansowania określona w zasadach programu.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach programu można otrzymać dotacje i pożyczki udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Szczegółowe Informacje o programie znajdują się na stronie:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE od 15.05.2020r.

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-15-5-2020.html


W ramach porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW w Katowicach w urzędzie gminy Lipie otwarty został punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, w którym mieszkańcy mogą otrzymać informacje o programie oraz pomoc przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji.

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

zlokalizowany jest  w pokoju 21  Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29

tel. 34 318 80 32-35 wew. 39

punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu gminy Lipie

 PUNKT FINANSOWANY JEST PRZEZ GMINĘ LIPIE

I ŚWIADCZY PORADY TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LIPIE

 

    Dostępne kategorie:
    jakość powietrza
    dotacje