artykuł nr 21

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
Załączniki:
Formularz71 KB
Zarządzenie650 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.61.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2018 r. do dnia 12 września 2018 r.

w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu

w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Załączniki:
Formularz70 KB
Program ?Przeciw grypie 65+?681 KB
Zarządzenie889 KB
artykuł nr 23

WNIOSEK O OSZACOWANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH NADZWYCZAJNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI

artykuł nr 24

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.46.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 19 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r.  

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
artykuł nr 25

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.36.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

 • nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Lipiu,
 • ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczycielazatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Lipie;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
Załączniki:
Zarządzenie732 KB
formularz konsultacji70 KB