artykuł nr 26

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku

Działając na podstawie art. 10e, 30 ust.2 pkt. 1) i 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057) oraz uchwały nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Wójt Gminy Lipie ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE  projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 7 września 2021r. do 15 października 2021r.

Konsultacje prowadzone są z mieszkańcami gminy Lipie oraz z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie gminy Lipie.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym lub wrzucenie formularza do specjalnej skrzynki podawczej na parterze budynku;
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@uglipie.pl  lub poprzez system ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP

Za ważne uznaje się opinie i uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lipie.

artykuł nr 27

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie.  

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 23 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w  Urzędzie Gminy Lipie,
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl

 

 

artykuł nr 28

Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Iwanowicach Dużych

artykuł nr 29

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.51.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Parzymiechy.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 4 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w  Urzędzie Gminy Lipie,
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 30

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.39.2021 z dnia 27 maja 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie:

 • nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Parzymiechy,
 • zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Parzymiechy.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 27 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w  Urzędzie Gminy Lipie,
 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: o.kowalska@uglipie.pl