artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 169 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty548 KB
Informacja z otwarcia ofert36 KB
SIWZMB
Ogłoszenie o zamówieniu687 KB
Załącznik nr 1 - formularz oferty49 KB
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu29 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania33 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa33 KB
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót33 KB
Załącznik nr 6 - wykaz osób34 KB
Załącznik nr 7 - oświadczenie dot oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów29 KB
Załącznik nr 8 - wzór umowy 50 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Projekt budowlany27 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - STWiORB689 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Dokumentacja geotechniczna12 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny rurociągu tłocznego503 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej i przykanalikówMB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Przepompownia P3742 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Trasa rurociągu tłocznego P3-SRMB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Konstrukcja przepompowni 381 KB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu11 MB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowychMB
Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa - Zagospodarowanie terenu przepompowni577 KB
Załącznik nr 10 przedmiar robót - Parzymiechy kanalizacja i wodociąg PR - II etap216 KB
Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy22 KB